ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ล่องเรือหุบเขาเกย์บิเคย์ หุบเขานารูโกะ มัตสึชิมะ วัดไดคันนอน
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ญี่ปุ่น Hello Sendai 5 Days (TG) **พ.ย. - ธ.ค.** article

 

    ทัวร์ญี่ปุ่น

     Hello Sendai 5 Days

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       ไทย  (TG)

    วันเดินทาง      พ.ย. - ธ.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     34,900 บาท

 

ไฮไลท์ 

  เซนได          ล่องเรือหุบเขาเกย์บิเคย์          หุบเขานารูโกะ

  ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ          ปราสาทอาโอบะ          วัดไดคันนอน

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


9-13 พ.ย. 62
16-20 พ.ย. 62
30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 62

34,900 7,900


7-11 ธ.ค. 62
14-18 ธ.ค. 62

34,900 7,900

 

โปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(TG 626 : 2350-0730)


วันที่สอง      สนามบินเซ็นได - ฮิราอิซูมิ - วัดจูซนจิ - ล่องเรือหุบเขาเกย์บิเคย์ - หุบเขานารูโกะ - นารูโกะ ออนเซ็น
 

วันที่สาม      นารูโกะ - ยามากาตะ - กินซัง ออนเซ็น - มัตสึชิมะ - วัดซุยกันจิ  - ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ - มิตซุย เอาท์เล็ต - เซ็นได


วันที่สี่
 
   เซ็นได - ปราสาทอาโอบะ - วัดไดคันนอน (เจ้าแม่กวนอิม) - ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ


วันที่ห้า      สนามบินเซ็นได - สนามบินสุวรรณภูมิ

(TG 627 : 1115-1605)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 15,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วันทำการ 


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2. ค่าน้ำหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตั๋วเครื่องบิน

-สายการบินไทย ได้น้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน

3. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้เป็นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสำหรับ 3 ท่านให้ได้ จำเป็นต้องจัดห้องพักให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)

**เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีและผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว**

7. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 และท่านต้องชำระเพิ่มเติมในฏรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากที่ท่านได้ทำการจองทัวร์แล้ว

8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมันหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ

4. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม

5. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์และผู้เดินทางต้องการทำเพิ่มเติม อาทิ ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น

6. ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการน้ำดื่มระหว่างทัวร์)

7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

    2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

    3. กรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์หรือวันหยุดยาวตามที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลำ) จะไม่มีการคืนเงินมัดจำและค่าทัวร์ทุกกรณี

    4. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบโปรโมชั่น เมื่อชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี

    5. กรณีทำการตัดกรุ๊ปสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์  ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ในทุกกรณีและหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าตั๋วและค่าทัวร์ทุกกรณี

วทจ 0410

 
ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...  ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น New Love Autumn XJ โตเกียว-ฟูจิ-คาวากุจิโกะ-โครังเค-โอบาระ อาราชิยาม่า-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน (XJ) **พ.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Special Tokyo Winter โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมไฟ-สนุกสนานลานสกี 6 วัน (TG) **4-9 ธ.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Sendai Snow Monster เซนได-โตเกียว-คาวาโกเอะ-เกบิเค-สโนว์ มอนสเตอร์ 6 Days (TG) **ธ.ค. - ก.พ.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก สโนว์เฟรชชิ่ง] 5 วัน (XW) **ม.ค. - ก.พ.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Special Winter 6 Days (TG) **ม.ค.- ก.พ.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Sakura Winter Festival 6 Days (TG) **14-19 ก.พ. / 21-26 ก.พ. / 28 ก.พ. - 4 มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Pro Love Sakura XJ อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-ฟูจิ-โตเกียว-ชมซากุระ 6 วัน (XJ) ** 27 มี.ค. - 1 เม.ย. / 1-6 เม.ย. / 2-7 เม.ย. / 3-8 เม.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Love Sakura อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-ฟูจิ-โตเกียว 6 วัน (TG) **เม.ย.** article