ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็น ชินจุกุ - อิสระเที่ยว
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ญี่ปุ่น NRT08 TOKYO ยืน 1 Tokyo Fuji Ten Snow Winter 5 Days (SL) **ก.พ. - มี.ค.** article     ทัวร์ญี่ปุ่น

     Tokyo Fuji Ten Snow Winter 5 Days

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)

    วันเดินทาง       ก.พ. - มี.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     19,900 บาท

 


ไฮไลท์ 

  ฟูจิเท็น         วัดอาซากุสะ         โอชิโนะ ฮัคไค

  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว          ชินจุกุ          อิสระเที่ยว

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

1-5 ก.พ. 62
2-6 ก.พ. 62
7-11 ก.พ. 62
8-12 ก.พ. 62
9-13 ก.พ. 62
12-16 ก.พ. 62
13-17 ก.พ. 62
14-18 ก.พ. 62
17-21 ก.พ. 62
18-22 ก.พ. 62
19-23 ก.พ. 62
20-24 ก.พ. 62
21-25 ก.พ. 62
22-26 ก.พ. 62
23-27 ก.พ. 62
26 ก.พ. - 2 มี.ค. 62
27 ก.พ. - 3 มี.ค. 62
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 62
20,900 6,000
3-7 ก.พ. 62
4-8 ก.พ. 62
10-14 ก.พ. 62
11-15 ก.พ. 62
24-28 ก.พ. 62
25 ก.พ. - 1 มี.ค. 62
19,900 6,000


5-9 ก.พ. 62
6-10 ก.พ. 62

23,900 6,000


15-19 ก.พ. 62
16-20 ก.พ. 62

25,900 6,000
1-5 มี.ค. 62
2-6 มี.ค. 62
5-9 มี.ค. 62
6-10 มี.ค. 62
7-11 มี.ค. 62
8-12 มี.ค. 62
9-13 มี.ค. 62
12-16 มี.ค. 62
13-17 มี.ค. 62
14-18 มี.ค. 62
15-19 มี.ค. 62
16-20 มี.ค. 62
19-23 มี.ค. 62
21,900 6,000

3-7 มี.ค. 62
4-8 มี.ค. 62
10-14 มี.ค. 62
11-15 มี.ค. 62
17-21 มี.ค. 62
18-22 มี.ค. 62

20,900 6,000
 


โปรแกรม 
ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก      สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ

(SL 300 : 0100-0910)

วันที่สอง      โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ  เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)


วันที่สาม
    ลานสกี ฟูจิเทน – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  –  ช้อปปิ้งจุใจชินจุกุ  – นาริตะ


วันที่สี่
 
    อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์


วันที่ห้า      สนามบินนาริตะ –- กรุงเทพ (ดอนเมือง)

(SL 301 : 1100-1645)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


 


 เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 15,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ 


อัตรานี้รวม

1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง 

2. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน Thai Lion Air ให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

4. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม

6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

2. ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

3. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

4. ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด

5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง **

    2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

    3. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ

    4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ

    5. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

    6. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

GS25 1511

 
ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
   

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Loving Cold 5 Days (SL) **ก.พ. - มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji ซุปตาร์ ราชินีน้ำแข็ง 5 Days (XJ) **ก.พ. - มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Special Matsuda Sakura โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ลานสกี-ชมไฟ-ชมซากุระ 6 วัน (TG) **ก.พ. - มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Special Tokyo Spring โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ลานสกี-ชมไฟ-ชมซากุระ 6 วัน (TG) **13-18 มี.ค. / 15-20 มี.ค. / 20-25 มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น JXW20 Tokyo Hokone โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ พิงค์มอส 5 Days (XJ) **พ.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น JXW19 Pink Moss Wisteria โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส วิสทีเรีย 5 Days (XJ) **เม.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Tulip Fest 5 Days (TG) **12-16 เม.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Flower 5 Days (JL) **พ.ค. - ก.ย.** article