ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได โตเกียว คาวาโกเอะ เกบิเค สโนว์ มอนสเตอร์
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ญี่ปุ่น Sendai Snow Monster เซนได-โตเกียว-คาวาโกเอะ-เกบิเค-สโนว์ มอนสเตอร์ 6 Days (TG) **ธ.ค. - ก.พ.** article

 
     ทัวร์ญี่ปุ่น

     Sendai Snow Monster 6 Days
      เซนได-โตเกียว-คาวาโกเอะ-เกบิเค-สโนว์ มอนสเตอร์

     โปรแกรม          6 วัน 4 คืน

     สายการบิน       ไทย  (TG)

    วันเดินทาง      ธ.ค. - ก.พ. 63

    เริ่มต้นเพียง     49,900 บาท

 

 

ไฮไลท์ 

  เซนได        ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ          ชมปีศาจหิมะ 

  โตรกผาโทโน เฮทสึริ          เมืองคาวาโกเอะ

  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


13-18 ธ.ค. 62
18-23 ธ.ค. 62

49,900 8,000

10-15 ม.ค. 63
24-29 ม.ค. 63

49,900 8,000

7-12 ก.พ. 63

50,900 8,000

28 ก.พ. - 4 มี.ค. 63

49,900 8,000

 

โปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ

(TG 640 : 2230-0620 / TG 642 : 2355-0740+1)


วันที่สอง      ไร่สตรอเบอร์รี่ - อิวากิ ฮูล่า เกิร์ล โชว์ - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ
 

วันที่สาม      วัดชูซอนจิ - นั่งรถไฟท้องถิ่นโอฟุนาโตะ - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าซาโอะชมปีศาจหิมะ - ออนเซ็น
 

วันที่สี่      หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ หรือ เทศกาลโดมหิมะ Yunishigawa Kamakura


วันที่ห้า      เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - มิตซุย เอาท์เล็ต - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว TokyoGermanVillage


วันที่หก
   
  วัดนาริตะซัน  - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

(TG 677 : 1725-2155)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ 


อัตรานี้รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% + หัก ณ ที่จ่าย 3%  (เฉพาะค่าทัวร์)

2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ (คำนวณ ณ วันที่ 20/9/2562)

5. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

6. โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 1เดือน

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง 

8. การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน

9. น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 5 วัน)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์

4. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

6. ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)

 กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน

7. ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง

8. ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,500 เยน (ประมาณ 800 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ

9. ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)

    2. กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)

    3. กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)

    4. กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)

JG 0711

 
ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
   

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น Hello Sendai 5 Days (TG) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Special Tokyo Winter โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมไฟ-สนุกสนานลานสกี 6 วัน (TG) **4-9 ธ.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก สโนว์เฟรชชิ่ง] 5 วัน (XW) **ม.ค. - ก.พ.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Special Winter 6 Days (TG) **ม.ค.- ก.พ.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Sakura Winter Festival 6 Days (TG) **14-19 ก.พ. / 21-26 ก.พ. / 28 ก.พ. - 4 มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Pro Love Sakura XJ อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-ฟูจิ-โตเกียว-ชมซากุระ 6 วัน (XJ) ** 27 มี.ค. - 1 เม.ย. / 1-6 เม.ย. / 2-7 เม.ย. / 3-8 เม.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Love Sakura อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-ฟูจิ-โตเกียว 6 วัน (TG) **เม.ย.** article