เที่ยวไทย เที่ยวสุขใจไปชุมพร
ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ไทย
dot
bulletทัวร์ไทย เที่ยวไทย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
เที่ยวสุขใจไปชุมพร 3 วัน 2 คืน **ส.ค. - ธ.ค.** article


 

โปรแกรม ทัวร์ชุมพร

วันแรก        กรุงเทพฯ – ชุมพร – เขามัทรี – ตลาดโต้รุ่ง  


วันที่สอง
     
 ดำน้ำดูปะการัง + ชมความงามหมู่เกาะทะเลชุมพร


วันที่สาม       ชุมพร  – ศาลกรมหลวงชุมพร ณ หาดทรายรี –  กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำ 2,000 บาท

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่ารถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

2. ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยว หรือมาไม่ครบคู่)

3. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

4. ค่าอาหาร จำนวน 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ

5. ค่าเรือท่องเที่ยวทะเลชุมพร พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

6. ค่ารถสองแถวขึ้นเขามัทรี

7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 

8. ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท,ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ     วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)

9. ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น

3. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

4. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

5. ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 300.- บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

    2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

    3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

***กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ บริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง***

***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯ ***

วทจ 2307


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
   

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ไทย

อยุธยา อิ่มบุญ สุขใจ 5 วัด 1 วัน **ก.ย. - ธ.ค.** article
แพคเกจทัวร์ เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย 2 วัน 1 คืน **ส.ค. - ธ.ค.** article
กาญจนบุรี อิ่มบุญ สุขใจ 2 วัน **ก.ย. - ธ.ค.** article
เพชรบูรณ์ เขาค้อ 2 วัน **ก.ย. - ธ.ค.** article
นครศรีธรรมราช – สุราษฎร์ธานี 3 วัน ขอพรไอ้ไข่ **ก.ย. - ธ.ค.** article
นครศรีธรรมราช 2 วัน ขอพรไอ้ไข่ **ก.ย. - ธ.ค.** article
สุราษฎร์ธานี No Sea ก็ดีนะ… สุราษฎร์ธานี 4 วัน **25-28 ก.ค. / 22-25 ต.ค.** article
เที่ยวสุขใจ ไปพัทยา-เกาะล้าน 2 วัน 1 คืน **ส.ค. - ธ.ค.** article
เที่ยวสุขใจไปจันทบุรี 2 วัน 1 คืน **ส.ค. - ธ.ค.** article
ภูเก็ต-พังงา 3 วัน **ก.ย. - ธ.ค.** article
แอ่วเชียงใหม่ เชียงดาว ม่อนแจ่ม 3 วัน **ก.ย. - ธ.ค.** article
เกาะกูด สีฟ้ารีสอร์ท 3 วัน **ก.ค. - ต.ค.** article
คำชะโนด-อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย 4 วัน **ก.ย. - ธ.ค.** article