ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ปราสาทปุยฝ้าย คัปปาโดเกีย หุบเขาอุซิซาร์
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ตุรกี Fine Winter Turkey 8 Days (TK) **ต.ค.** article

ทัวร์ตุรกี

     ทัวร์ตุรกี

     Fine Winter Turkey 8 Days

     โปรแกรม          8 วัน 5 คืน

     สายการบิน       Turkish Airlines (TK)

    วันเดินทาง       ต.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     33,999 บาท

 

ไฮไลท์
 

  อิสตันบูล          ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส          ม้าไม้เมืองทรอย

  เมืองโบราณเอฟฟิซุส          ปราสาทปุยฝ้าย           คัปปาโดเกียวันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


3-10 ต.ค. 62
4-11 ต.ค. 62
5-12 ต.ค. 62

33,999 7,500
10-17 ต.ค. 62
11-18 ต.ค. 62
12-19 ต.ค. 62
17-24 ต.ค. 62
18-25 ต.ค. 62
19-26 ต.ค. 62
34,999 7,500

 

โปรแกรม ทัวร์ตุรกี

วันแรก      กรุงเทพฯ - อิสตันบูล

(TK 59 : 0925-1550)

วันที่สอง      อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองชานัคคาเล่


วันที่สาม
     
เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองเปอร์กามัม - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ร้านขนม TURKISH DELIGHT - เมืองคูซาดาซึ 
 

วันที่สี่      เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองปามุคคาเล่


วันที่ห้า
   
 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง


วันที่หก      คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองอังการ่า


วันที่เจ็ด      กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

(TK 58 : 1755-0730)


วันที่แปด 
     
 กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำค่าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ 


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน Turkish Airlines ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 

4. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเทียบเท่า

5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (บริการน้ำดื่มบนรถ 1 ขวดเล็ก/ท่าน/วัน และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน)

6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

7. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)

(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

**ประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional Tour ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน**


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง

2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20กิโลกรัมต่อท่าน)

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ค่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก 

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม

7. เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ 54USD หรือประมาณ 1,890 บาท ต่อทริป

8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 18 USD)

9. พนักงานขับรถในท้องถิ่นท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 USD)

10. ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 USD) แต่ทั้งนี้มัคคุเทศก์ไทยขึ้นอยู่กับความประทับใจของลูกค้า

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น) 

    2. ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

    3. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสำคัญ

PV 1104


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี Easy Wonder Fruit Turkey 9 Days (TK) **ต.ค.** article
ทัวร์ตุรกี Grand Turkey 9 Days (TK) *10-18 ต.ค. / 4-12 - ธ.ค. / 25 ธ.ค. -2 ม.ค.** article
ทัวร์ตุรกี Perfect Turkey 8 Days (TK) **ต.ค.** article
ทัวร์ตุรกี Amazing Turkey 8 Days (TK) **ต.ค. - ธ.ค.** article