ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ตุรกี Say Hi Turkey 8 Days (KC) **27 พ.ย. - 4 ธ.ค.** article

 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

     ทัวร์ตุรกี

     Say Hi Turkey 8 Days 

     โปรแกรม          8 วัน 6 คืน

     สายการบิน       AIR ASTANA (KC)

    วันเดินทาง       27 พ.ย.  - 4 ธ.ค. 61

    เริ่มต้นเพียง     32,927 บาท

 


ไฮไลท์
 

  อิสตันบูล          ม้าไม้เมืองทรอย          เมืองโบราณเอฟฟิซุส

  ปามุคคาเล่          คัปปาโดเกีย          นครใต้ดิน วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


27 พ.ย.  - 4 ธ.ค. 61

32,927 5,900

 

โปรแกรม ทัวร์ตุรกี

วันแรก      ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ - อัลมาตี - อิสตันบลู

(KC 932 : 1030-1630 / KC 911 : 1755-2055)

วันที่สอง      อิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย - ไอวาลิค


วันที่สาม
     
ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย 
 

วันที่สี่      ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย - โชว์ระบำหน้าท้อง 
 

วันที่ห้า      คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - มหานครใต้ดิน - อังการ่า


วันที่หก      คัปปาโดเกีย - อิสตันบูล - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ตลาดสไปซ์


วันที่เจ็ด      อิสตันบูล - อัลมาตี

(KC 914 : 0955-1820)


วันที่แปด 
      
ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ 

(KC 931 : 0100-0855)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำค่าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ 


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน AIR ASTANA

2. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 5 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน

(ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

3. ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง

4. ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์

5. ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ

6. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

8. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 USD /ท่านตลอดทริปการเดินทาง

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

4. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

6. ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

8. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

9. ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ

10. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด 

    2. แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท 

    3. แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท 

    4. แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์

    5. แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์ 

    6. ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 

    7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว

    8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

SMH 1309


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
  

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี Easy Fantastic in Turkey 9 Days (TK) **พ.ย.** article
ทัวร์ตุรกี Turkey Delight 8 Days (QR) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ตุรกี Wow Turkey 8 Days (TK) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ตุรกี Fantastic Turkey 9 Days (TK) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ตุรกี TK94 ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน (TK) **พ.ย.** article
ทัวร์ตุรกี Turkey Troy 8 Days (TK) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ตุรกี Holidays & New Year Turkey 9 Days (TK) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ตุรกี Fantastic Turkey 9 Days (W5) **พ.ย. - มี.ค.** article