ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน (8L) **ก.พ.** article

ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ

     ทัวร์จีน

     คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน

     โปรแกรม          4 วัน 3 คืน

     สายการบิน       LUCKY AIR (8L)

    วันเดินทาง       ก.พ. 62

    เริ่มต้นเพียง     11,989 บาท

 

 
ไฮไลท์ 

  คุนหมิง           แผ่นดินสีแดง ตงชวน         ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ

  สวนน้ำตกคุนหมิง          วัดหยวนทง          เมืองโบราณกวนตู้

  


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้อง 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


16-19 ก.พ. 62

16,989 4,500

28 ก.พ. - 3 มี.ค. 62

11,989 4,500

** ค่าบริการไม่รวม ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท **

โปรแกรม ทัวร์จีน

วันแรก        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - คุนหมิง

(8L 802 : 2055-0020)

วันที่สอง       คุนหมิง - ถานเตี้ยน - ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)ตงชวน - แผ่นดินสีแดงสวนผลไม้

 

วันที่สาม       ถางเตี้ยน – คุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ซุ้มประตูม้าทอง – ซุ้มประตูไก่หยก 

วันที่สี่       วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ – คุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(8L 801 : 1830-1945)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 8,000 บาท  

2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(BKK) 

2. ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)

3. ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)

4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ 

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 15 กก. ตามที่สายการบินกำหนด

6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปสำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย (ชำระเพิ่มจากค่าทัวร์ 1,000 บาท) *ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น*

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ

4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)

5. ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว

6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ

7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถปักกิ่ง 180RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน 

8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) 

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 

ITC 0908


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
   

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน Miracle in ZhangJiaJie 3 Days (CZ) **ก.พ. - มี.ค.** article
ทัวร์จีน XW03 เทียนสิน ปักกิ่ง 4 วัน (XW) **ก.พ. - มี.ค. ** article
ทัวร์จีน เซี่ยะเหมิน-ซัวเถา-แต้จิ๋ว 5 วัน (ZH) **ก.พ. - มี.ค.** article
ทัวร์จีน T-Sud Wonderful Winter ChengDu 5 Days (MU) **ก.พ. - มี.ค.** article
ทัวร์จีน So...Cool ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สกีเซ็นเตอร์ กายกรรม 5 วัน (TG) **21-25 ก.พ. / 7-11 มี.ค. / 21-25 มี.ค.** article
ทัวร์จีน เปิดซุปตัวซุปตาร์... ฮาร์บิ้น 6 วัน (XW) **ก.พ.** article
ทัวร์จีน ซุปตาร์... ฮาร์บิ้นพรหมแดง 6 วัน (XW) **ก.พ.** article