ทัวร์จีน ภูเขาหิมะมังกรหยก อุทยานน้ำหยก สระน้ำมังกรดำ สะพานแก้วลี่เจียง
ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ไทย
dot
bulletทัวร์ไทย เที่ยวไทย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์จีน หว่อจือเต้า!! ลี่เจียง 4 วัน (8L) **ม.ค. - ก.ย.** article

ทัวร์จีน ภูเขาหิมะมังกรหยก 

     ทัวร์จีน

     หว่อจือเต้า!! ลี่เจียง 4 วัน

     โปรแกรม          4 วัน 3 คืน

     สายการบิน        Lucky Air (8L) 

    วันเดินทาง       ม.ค. - ก.ย. 63

    เริ่มต้นเพียง     11,777 บาท

 

 
 ไฮไลท์ 

  ภูเขาหิมะมังกรหยก           อุทยานน้ำหยก         ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ

สระน้ำมังกรดำ         สะพานแก้วลี่เจียง 

 

วันเดินทาง

 

 

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

 

26 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63

11,777

3,500

 

02 ก.พ. 63 - 05 ก.พ. 63

12,777

3,500

 

09 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63

12,777

3,500

 

16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63

12,777

3,500

 

23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63

11,777

3,500

 

01 มี.ค. 63 - 04 มี.ค. 63

12,777

3,500

 

08 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63

11,777

3,500

 

15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63

12,777

3,500

 

22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63

12,777

3,500

 

29 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63

12,777

3,500

 

05 เม.ย. 63 - 08 เม.ย. 63

15,777

3,500

 

12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63

15,777

3,500

 

19 เม.ย. 63 - 22 พ.ค. 63

12,777

3,500

 

26 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63

12,777

3,500

 

03 พ.ค. 63 - 06 พ.ค. 63

14,777

3,500

 

10 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63

12,777

3,500

 

17 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63

12,777

3,500

 

24 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63

12,777

3,500

 

07 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63

11,777

3,500

 

14 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63

12,777

3,500

 

21 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63

12,777

3,500

 

28 มิ.ย. 63 - 01 ก.ค. 63

12,777

3,500

 

05 ก.ค. 63 - 08 ก.ค. 63

14,777

3,500

 

12 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63

12,777

3,500

 

19 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63

12,777

3,500

 

26 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63

14,777

3,500

 

02 ส.ค. 63 - 05 ส.ค. 63

12,777

3,500

 

09 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63

14,777

3,500

 

16 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63

12,777

3,500

 

23 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63

12,777

3,500

 

30 ส.ค. 63 - 02 ก.ย. 63

12,777

3,500

 

06 ก.ย. 63 - 09 ก.ย. 63

11,777

3,500

 

13 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63

12,777

3,500

 

20 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63

12,777

3,500

 

27 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63

12,777

3,500

 

 

โปรแกรม ทัวร์จีน

วันแรก        ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่- เมืองต้าหลี่

(8L 826 : 1315-1630)

วันที่สอง       เมืองโบราณซู่เหอ - ร้านบัวหิมะ - สะพานแก้วลี่เจียง - หมู่บ้านไป๋ซา


วันที่สาม       ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป - กลับ) - **OPTION SHOW : Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” - อุทยานน้ำหยก - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมรถแบตเตอรี่) - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง

วันที่สี่       ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี - ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ

(8L 825 : 1000-1120)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท  

2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน Lucky Air

2. ค่าที่พัก โรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

3. ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง

4. ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์

5. ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ

6. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง

7. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน แบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 2,200 บาท / แบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,500 บาท

2. ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียม คือ 400 หยวน/ท่าน ตลอดทริป การเดินทาง

4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 5 กิโลกรัม

5. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

7. ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว

8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

9. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

10. ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ

11. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด 

    2. แจ้งล่วงหน้า 16 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท

    3. แจ้งล่วงหน้า 11 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์

    4. แจ้งล่วงหน้า 1 – 10 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์ 

    5. ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 

    6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ

    7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท

SMH 0612


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
      

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...  ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน เหินห่าว!! ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 5 วัน (8L) **ก.พ. - ก.ย.** article
ทัวร์จีน หนีห่าว!! ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน (8L) **ม.ค. - ก.ย.** article