ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ดิสนีย์ทาวน์
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์จีน Jai Dee เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-ดิสนีย์ทาวน์ 5 วัน (CZ) **ม.ค. - มี.ค.** article

 
     ทัวร์จีน

     Jai Dee เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-ดิสนีย์ทาวน์ 5 วัน

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       ไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (CZ)

    วันเดินทาง       ม.ค. - มี.ค. 63

    เริ่มต้นเพียง     7,999 บาท
 


ไฮไลท์
 

  เซี่ยงไฮ้          ดิสนีย์ทาวน์         เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว

   หาดไว่ทาน          ขึ้นตึกจินเม่า          นั่งรถไฟอุโมงค์เลเซอร์

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


1-5 ม.ค. 63

9,999 3,500

15-19 ม.ค. 63

7,999 3,500

29 ม.ค. - 2 ก.พ. 63

8,999 3,500

12-16 ก.พ. 63
26 ก.พ. - 1  มี.ค. 63

8,999 3,500

11-15 มี.ค. 63

9,999 3,500

 ราคาไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท / ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท

โปรแกรม ทัวร์จีน

วันแรก        สุวรรณภูมิ

(CZ 8320 : 0230-0650)

วันที่สอง       เซี่ยงไฮ้ - นั่งเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้


วันที่สาม       ร้านนวด - ขึ้นตึกจินเม่า - นั่งรถไฟอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิงลู่ - ตึกสตาร์บัค

วันที่สี่       ร้านหยก - วัดหลงหัว - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ถนนเถียนจือฝาง - ตลาดร้อยปีเฉินหวงเมี่ยว


วันที่ห้า
      ดิสนีย์ทาวน์ - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ 

(CZ 8319 : 2115-0055)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท  

2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 21 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

2.. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง

3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ

4. ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม)

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 23 กิโลกรัม (สายการบินกำหนดให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น)

 

6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้

7. ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ซึ่งต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

(กรณีที่ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวได้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวปกติ 4 วันทำการ จะต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม ท่านละ 900 บาท) อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น

8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)

9. มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 2,000 บาท/ท่าน*** (จ่ายที่สนามบิน)

2. ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า

3. ค่าวีซ่า 1,650 บาท เป็นวีซ่าเข้าเมืองจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสไทยเท่านั้น (จ่ายพร้อมค่าทัวร์)

พาสต่างชาติกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทัวร์ (กรณีวีซ่ากรุ๊ปยกเลิก หรือตม.แจ้งปิดด่านวีซ่ากรุ๊ป ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามจะต้องจ่ายเพิ่มค่าวีซ่าเดี่ยวที่จะต้องยื่นจากเมืองไทยเพิ่มอีกท่านละ 1,650 บาท ใช้เวลายื่น 4 วันทำการ)

2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

7. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี

    3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

WS 1610


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน หว่อจือเต้า!! ลี่เจียง 4 วัน (8L) **ม.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์จีน เหินห่าว!! ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 5 วัน (8L) **ก.พ. - ก.ย.** article
ทัวร์จีน หนีห่าว!! ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน (8L) **ม.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 5 วัน (8L) **ม.ค. - เม.ย.** article
ทัวร์จีน Wow คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง 5 วัน (TG) **16-20 ม.ค. / 20-24 ก.พ. / 19-23 มี.ค.** article
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน กายกรรม 5 วัน (TG) **ม.ค. - มี.ค.** article