ทัวร์ยุโรป อังกฤษ บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ยุโรป อังกฤษ บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน (เลสโก อาร์เทมิส) 6 วัน (BI) **พ.ย. - ธ.ค.** article


     ทัวร์ยุโรป

     อังกฤษ บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน (เลสโก อาร์เทมิส) 6 วัน

     โปรแกรม          6 วัน 3 คืน

     สายการบิน       Royal Brunei Airlines (BI)

    วันเดินทาง      พ.ย. - ธ.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     29,999 บาท

 
ไฮไลท์

  สโตนเฮ้นจ์          ลอนดอน         มหาวิหารบาธ

  พระราชวังบัคกิ้งแฮม          ลอนดอน อาย         อิสระเที่ยว

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


5-10 พ.ย. 62
16-21 พ.ย. 62

29,999 8,999

24-29 ธ.ค. 62

35,999 8,999

27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 63
28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63
31 ธ.ค. - 5 ม.ค. 63

38,999 8,999
 
 

 โปรแกรม ทัวร์ยุโรป

วันแรก      สุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์

 

(BI 514 : 1330-1715 / BI 003 : 2255-0625)

วันที่สอง      ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ - เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน


วันที่สาม
   
  เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน
 

วันที่สี่      เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน

วันที่ห้า      เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ย่านนีลส์ ยาร์ด - ย่านไนซ์บริด - ห้างฮาร์วีย์ นิโคล - ห้างแฮรอดส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน 

(BI 004 : 1755-1435)


วันที่หก      ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

(BI 519 : 1840-2025)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 20,000 บาท และ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ ท่านละ 6,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 26,000 บาท (กรณีมีวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ชำระเฉพาะเงินมัดจำ 20,000 บาท)
 
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 
อัตรานี้รวม
 
1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class)
 
2. ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 
3. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)

 
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 
5.. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง)
 
กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
 
7. ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 
 
อัตรานี้ไม่รวม
 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 
 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 
3. ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 50 ปอนด์ (GBP) หรือ คำนวณ เป็นเงินไทยประมาณ 2,150 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 
4. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ ท่านละ ประมาณ 6,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ สามารถดำเนินการแทนได้ (โดยแผนกวีซ่าของบริษัท จะเป็นผู้ดำเนินการแทนให้ท่าน) ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องไปแสดงตน ยกเว้นสถานทูตจะขอให้ท่านเข้ามาสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น หากเกิดกรณีนี้ ขอให้ท่านโปรดให้ความร่วมมือไปตามวัน และ เวลาที่สถานทูตนัดหมาย
 
 
 
 
    การยกเลิกการจองทัวร์
 
    1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน **
 
    2. แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด **
 
    3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น **
 
    4. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 
ZT 1505
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (EK) **พ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป SuperB Poland 7 Days (QR) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ชาฟฟ์เฮาเซิน กรินเดิลวัลท์ [เลสโก เวกา] 7 วัน (SQ) **15-21 ก.ย. / 13-19 ต.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Winter Scan 3 Caps สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก 8 Days (TG) **22-29 ต.ค. / 8-15 พ.ย. / 4-11 ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป เลสโก คัลลิสโต สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (SQ) **17-23 พ.ย. / 5-11 ธ.ค. / 27 ธ.ค. - 2 ม.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Mono Swiss meet Jungfrau 7 Days (TG) **พ.ย.- ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Triple Mountains and Matterhorn Reflection สวิตเซอร์แลนด์ 7 Days (TG) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป I Love England 6 Days (UL) **ต.ค. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 8 วัน (EK) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Check in - Windsor อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10 Days (TG) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Perfect Southern Germany 10 Days (TG) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Big Pro 10 North Italy 8 Days (TG) **6-13 ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย [เลสโก ซีฟิอัส] 7 วัน (QR) **พ.ย. - มี.ค.** article
ทัวร์ยุโรป SuperB Poland 7 Days (QR) **26 ธ.ค.- 1 ม.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Great of Italy 9 Days (TG) **26 ธ.ค. - 3 ม.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Swiss Winter Memory 3 Mounts 8 Days (TG) **24-31 ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป UK Vacation อังกฤษ-สก๊อตแลนด์ 9 Days (TG) **24 ธ.ค.- 1 ม.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Charming Winter of Europe 3 Countries (อิตาลี-เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์) 8 Days (TG) **27 ธ.ค. - 3 ม.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Big Snow Scan 3 Caps สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก 9 Days (TG) **28 ธ.ค. - 5 ม.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Hashtag London Fun Free 7 Days (BI) **20-26 ม.ค. / 24 ก.พ. - 1 มี.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Hashtag England Scotland Wales 9 Days (BI) **8-16 ก.พ. / 21-29 มี.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Mono Italy 8 Days (TG) **10-17 เม.ย.** article