ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ยอดเขาทิตลิส
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ยุโรป Good Choice Holidays อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน (W5) **เม.ย. - พ.ค.** article

 ยอดเขาทิตลิส
     ทัวร์ยุโรป

     Good Choice Holidays 7 Days
     อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

     โปรแกรม          7 วัน 4 คืน

     สายการบิน       มาฮาน แอร์ (W5)

    วันเดินทาง       เม.ย. - พ.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     48,900 บาท

 ไฮไลท์  

  มิลาน          ยอดเขาทิตลิส          ลูเซิร์น

  ปารีส          หอไอเฟล          ล่องเรือบาโตมุช


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


20-26 เม.ย. 62

52,900 8,900

4-10 พ.ค. 62
11-17 พ.ค. 62
18-24 พ.ค. 62
25-31 พ.ค. 62

48,900 8,900

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท


โปรแกรม 
ทัวร์ยุโรป

วันแรก      กรุงเทพฯ

(W5 050 : 2335-0350)

วันที่สอง     เตหะราน – มิลาน – หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก

(W5 110 : 0700-0955)


วันที่สาม      หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น - ดิจอง
 

วันที่สี่      ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช 

วันที่ห้า      ปารีส - ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง


วันที่หก      ปารีส – สนามบิน - เตหะราน

(W5 107 : 1155-1940 / W5 051 : 2145-0745)

วันที่เจ็ด      ดูไบ – กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำ ท่านละ 20,000 บาท 

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง ภายใน 20 วันทำการ 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

8.  มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, 

ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศฝรั่งเศส (จำนวน 3,500 บาท ชำระพร้อมเงินมัดจำ)

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ  (12 ยูโร)

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย ( 21 ยูโร )

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

    2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

    3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท

    4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

    5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

    6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

    7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 

    8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด   

    9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

GH 2502


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้..ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป The Queen of Adriatic Sea Croatia 8 Days (QR) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป Mono England 6 Days (UL) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Happiness of England 7 Days (SQ) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป Simperial of Italy Switzerland and France 7 Days (QR) **ก.พ. - พ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Exclusive Italy-Swiss-France 8 Days (SQ) **ก.พ. - มิ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป Discover Switzerland 7 Days (SQ) **1-7 พ.ค. / 15-21 พ.ค. / 12-18 มิ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป Romantic Switzerland 7 Days (SQ) **12-18 มิ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป Blossom Tulip เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 7 วัน (TG) **15-21 พ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Greece Santorini's Sunset 8 Days (EK) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Prince of Switzerland 7 Days (TG) **17-23 พ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Windy and Sunny Europe เยอรมนี - ออสเตรีย - สวิตเซอร์แลนด์ 9 Days (TG) **เม.ย. - มิ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป Triple Mountain in Switzerland 9 Days (TG) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป Baltic Beautiful 4 Caps (ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโตเนีย-ฟินแลนด์) 7 Days (AY) **18-24 พ.ค. / 14-20 มิ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป Best Scan 4 Caps ฟินแลนด์-สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก 8 Days (AY) **18-25 พ.ค. / 8-15 มิ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป Scandinavia 3 Capitals สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 Days (TG) **เม.ย. - มิ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป Nobel Prize and The Little Mermaid Scandinavia 3 Capitals 10 Days (EK) **เม.ย. - พ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป The 4 Countries สแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 10 วัน (QR) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Mono England 6 Days (BR) **15-20 มิ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป SuperB Poland 7 Days (QR) **ก.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Panorama Swiss with 3 Mountains 7 Days (TG) **ส.ค. - พ.ย.** article