ทัวร์ยุโรป ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ อิสระเที่ยว
ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ไทย
dot
bulletทัวร์ไทย เที่ยวไทย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ยุโรป Hashtag London Fun Free ลอนดอน - สโตนเฮนจ์ - บาธ 7 Days (BI) **24-30 เม.ย. / 8-14 พ.ค. / 2-8 ต.ค.** article

ทัวร์ยุโรป ลอนดอน     
     ทัวร์ยุโรป

     Hashtag London Fun Free 7 Days
     ลอนดอน - สโตนเฮนจ์ - บาธ

     โปรแกรม          7 วัน 4 คืน

     สายการบิน       รอยัลบรูไน (BI)

    วันเดินทาง       24-30 เม.ย. / 8-14 พ.ค. / 2-8 ต.ค.63

    เริ่มต้นเพียง     39,999 บาท

 
ไฮไลท์

  ลอนดอน          เมืองบาธ          สโตนเฮ้นจ์

  ซาลส์บัวรี่          อิสระเที่ยว 2 วัน

  

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


24-30 เม.ย. 63

39,999 9,000

 8-14 พ.ค. 63

39,999 9,000

2-8 ต.ค.63

39,999 9,000

 (ยังไม่รวมค่าวีซ่า 6,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท)

โปรแกรม ทัวร์ยุโรป

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินบรูไน

(BI 514 : 1330-1715 / BI 003 : 2255-0625)


วันที่สอง     กรุงลอนดอน  (อังกฤษ) – บาธ – โรมันบาธ เมืองซาลส์บัวรี่ – เสาหินสโตนเฮนจ์ – กรุงลอนดอน


วันที่สาม
     
กรุงลอนดอน – หอคอยแห่งลอนดอน - บิสเตอร์เอ้าท์เลท วิลเลจ – กรุงลอนดอน
 

วันที่สี่      กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน 

วันที่ห้า      กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีบริการอาหารและรถโค้ชบริการตลอดทั้งวัน)


วันที่หก      กรุงลอนดอน – พระราชวังวินเซอร์ – สนามบินบรูไน

(BI 004 : 1855-1535)


วันที่เจ็ด      สนามบินบรูไน – กรุงเทพฯ

(BI 519 : 1830-2015)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำค่าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ 
 

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ โดยสายการบินรอยัลบรูไน ชั้นประหยัด

2. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน

3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

5. ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)

6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

7. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง

8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

 

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

7. ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในส่วนที่เหลือ

8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ

9. ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท

    3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

WWP 0602


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป Wonderful Countries อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 Days (BR) **ก.พ. - มิ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป Chill Out at Schilthorn อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 Days (TG) **เม.ย. - มิ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค (เลสโก สแกนดิเนเวียแห่งรัก) 8 วัน (QR) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค (เลสโก หลงรักฟลัมสบาน่า) 8 วัน (QR) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Europe Classic Discovery 10 Days (EK) **ก.พ. - มิ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป เทศกาลดอกทิวลิป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน (QR) **เม.ย. - พ.ค.** article