ทัวร์ยุโรป Mono Italy
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ยุโรป Mono Italy 8 Days (TG) **10-17 เม.ย.** article

    
     ทัวร์ยุโรป

     Special Mono Italy 8 Days

     โปรแกรม          8 วัน 5 คืน

     สายการบิน       ไทย (TG)

    วันเดินทาง      10-17 เม.ย. 63

    เริ่มต้นเพียง     62,300 บาท 

 

ไฮไลท์

  มิลาน         เวโรน่า           โบโลญญ่า         ฟลอเร้นซ์ 

  พราโต้           ซิงเควเทอเร่           เจนัว


วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน


พักเดี่ยวเพิ่ม


10-17 เม.ย. 63

62,300 5,900

**ไม่รวมค่าบริการงานด้านวีซ่าและบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 3,900 บาท
ค่าทิปคนขับ และ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง) ** 

 

 โปรแกรม ทัวร์ยุโรป

วันแรก      กรุงเทพฯ

(TG 940 : 0010-0735)

วันที่สอง      มิลาน - เวโรน่า (อิตาลี)

วันที่สาม      เวโรน่า - ปาโดว่า - โบโลญญ่า - พราโต้ (สวิตเซอร์แลนด์)
 

วันที่สี่      พราโต้ - ฟลอเร้นซ์ - ลุกก้า - ซิงเควเทอเร่ - เจนัว

วันที่ห้า      เจนัว - ซานตามาร์เกอริต้าลิกูเร - พอร์โตฟิโน่ - ช้อปปิ้ง Fidenza Village Outlet - มิลาน (อิตาลี)


วันที่หก      มิลาน - โคโม่ - มิลาน (อิตาลี)


วันที่เจ็ด      มิลาน - สนามบินมาร์เพ็นซ่า (อิตาลี)

(TG 941 : 1405-0530)


วันที่แปด      สนามบินสุวรรณภูมิ 


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง 

1. มัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์
 
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Thai Airways ชั้นประหยัด  เส้นทาง กรุงเทพฯ-มิลาน-กรุงเทพฯ

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยว ตามรายการที่ระบุ

5. ค่ามัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท

7. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 7 ก.ย.2562หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

3. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

4. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและบริการด้านเอกสารนัดหมายและงานวีซ่า ท่านละ 3,900 บาท เรียกเก็บและชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย

5. ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท เรียกเก็บและชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย

6. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายหรือค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

8. ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์) 

9. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

10. ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง

11. ค่าประกันภัยการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์

 
    การยกเลิกการจองทัวร์
 
    1. หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทำการแต่ไม่เกิน 90 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำค่าตั๋วโดยสารของท่านนั้นๆ (เงื่อนไขค่ามัดจำตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ)
 
    2. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 
    3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 
    4. หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 
    5. หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่ามัดจำ 
 
    6. หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  
 
วทจ 1209
 
 

 ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป อังกฤษ บาธ สโตนเฮ้นจ์ ลอนดอน [เลสโก ลอนดอนที่รัก] 6 วัน (BI) **ก.พ. - เม.ย.** article
ทัวร์ยุโรป อังกฤษ บาธ สโตนเฮ้นจ์ ลอนดอน [เลสโก ลอนดอนที่รัก EP.2] 6 วัน (BI) **21-26 ก.พ. / 7-12 มี.ค./ 21-26 มี.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Hashtag London Fun Free ลอนดอน - สโตนเฮนจ์ - บาธ 7 Days (BI) **24-30 เม.ย. / 8-14 พ.ค. / 2-8 ต.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Wonderful Countries อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 Days (BR) **ก.พ. - มิ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป Hashtag England Scotland Wales 9 Days (BI) **8-16 ก.พ. / 21-29 มี.ค.** article
ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สกอตแลนด์ เอดินเบิร์ก [เลทส์โก สกอตแลนด์ดินแดนแห่งรัก] 8 วัน (QR) **9-16 เม.ย.** article
ทัวร์ยุโรป Chill Out at Schilthorn อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 Days (TG) **เม.ย. - มิ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9 วัน (QR) **5-13 เม.ย. / 8-16 เม.ย. / 30 เม.ย. - 8 พ.ค. / 1-9 พ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค (เลสโก สแกนดิเนเวียแห่งรัก) 8 วัน (QR) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค (เลสโก หลงรักฟลัมสบาน่า) 8 วัน (QR) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Europe Classic Discovery 10 Days (EK) **ก.พ. - มิ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ซุปตาร์...ดอกทิวลิปมาแว้ววว 8 วัน (EY) **22-29 เม.ย. / 30 เม.ย. - 7 พ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป เทศกาลดอกทิวลิป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน (QR) **เม.ย. - พ.ค.** article