ทัวร์จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย
ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ไทย
dot
bulletทัวร์ไทย เที่ยวไทย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์จอร์เจีย อัศจรรย์ อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน (PS) **มี.ค. - พ.ค.** article

 
     ทัวร์จอร์เจีย

      อัศจรรย์ อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน

     โปรแกรม          7 วัน 4 คืน

     สายการบิน       International Airline (PS)

    วันเดินทาง      มี.ค. - พ.ค. 63

    เริ่มต้นเพียง     45,900 บาท

 

ไฮไลท์

อาเซอร์ไบจาน          บากู        ภูเขาแห่งไฟ

จอร์เจีย          ทบิลิซี่          คาซเบกี 

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


6-12 มี.ค. 63
27 มี.ค. - 2 เม.ย. 63
30 มี.ค. - 5 เม.ย. 63

45,900 8,000

6-12 เม.ย. 63

45,900 8,000

13-19 เม.ย. 63

47,900 8,000

4-10 พ.ค. 63

45,900 8,000

**ไม่รวมค่าวีซ่า,ค่าบริการท่านละ 1,500 บาท และค่าทิปท่านละ 2,000 บาท
โดยเรียกเก็บและชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย**

 

 โปรแกรม ทัวร์จอร์เจีย

วันแรก      กรุงเทพฯ - กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน 

(PS 272 : 1205-1755 / PS 601 : 2100-0220)

วันที่สอง      กรุงเคียฟ - บากู (อาเซอร์ไบจาน) - ชมย่านเมืองเก่า-  ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden Tower - บากู 


วันที่สาม
   
  บากู - โกบุสตาน - ภูเขาโคลน - แหลมอับเชรอน - ภูเขาแห่งไฟ - บากู - ช้อปปิ้ง
 

วันที่สี่      บากู - ทบิลิซี่ (จอร์เจีย) - มิทสเคต้า - ทบิลิซี่

วันที่ห้า      ทบิลิซี่ - อนานูริ - คาซเบกี - กูดาอูรี - ทบิลิซี่


วันที่หก      ทบิลิซี่ - ชมย่านเมืองเก่า - นั่งกระเช้า - ป้อมนาริกาลา - อิสระช้อปปิ้ง - สนามบิน - กรุงเคียฟ (ยูเครน)

(PS 516 : 1715-1820 / PS 271 : 1955-0955)


วันที่เจ็ด      กรุงเทพ


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 20,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนทีหลือ  25 วันก่อนการเดินทาง


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินยูเครนแอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-กรุงเคียฟ-บากู // ทบิลิซี-กรุงเคียฟ-กรุงเทพฯ และค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน 

2. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสายการบินบากูแอร์ไลน์ เส้นทางบากู-ทบิลิซี และค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน 

3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม

4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

6. ค่าน้ำดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วัน 

7. ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์ 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บริษัทประกัน) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร หรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)

9. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 16 ส.ค.2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน  


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางสำหรับตั๋วโดยสารชั้นประหยัดสายการบินยูเครนแอร์ไลน์ ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด จำกัด 1ใบ/ ท่าน (น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)

2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางสำหรับตั๋วโดยสารชั้นประหยัดสายการบินอาเซอร์ไบจานแอร์ไลน์ ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด จำกัด 1ใบ/ ท่าน (น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)

3. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอาเซอร์ไบจานและบริการด้านเอกสาร ท่านละ 1,500 บาท เรียกเก็บและชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย

7. ค่าทิปคนขับ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาทที่จะเรียกเก็บในอินวอยซ์พร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย

8. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

9. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

10. ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก

11. ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม  ซึ่งท่านสามารถซื้อซิมการ์ดโทรศัพท์ได้ที่สนามบิน

12. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล

เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ

13. ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ 

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. หากมีการยกเลิก 60-90 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำค่าตั๋วโดยสารซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินเรียกเก็บ

    2. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด

    3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 25 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

    4. หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าและค่าบริการ 1,500 บาทตามที่สถานทูตเรียกเก็บ

    5. หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่ามัดจำ 

    6. หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดและไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่ไม่สามารถคืนเงินได้ เช่น ค่าวีซ่า,ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำห้องพักและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น

    7. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

วทจ 1810


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
  

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... 

 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดจอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย Highlight of Caucasus Georgia 6 Days (XJ) **11-16 เม.ย.** article
ทัวร์จอร์เจีย Georgia Lover 6 Days (GF) **12-17 เม.ย.** article
ทัวร์จอร์เจีย Easy Magical Georgia 6 Days (TK) **เม.ย. - พ.ค.** article
ทัวร์จอร์เจีย Georgia My Love KUTAISI-BATUMI 7 Days (XJ) **12-18 เม.ย.** article
ทัวร์จอร์เจีย ฉันและเธอ Georgia-Armenia 7 Days (XJ) **12-18 เม.ย.** article
ทัวร์จอร์เจีย เพราะเราคู่กัน Georgia-Azerbaijan 7 Days (XJ) **12-18 เม.ย.** article
ทัวร์จอร์เจีย ZTBS05 จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ (เลทส์โก โรแมนตืกคอเคซัส) 8 วัน (TK) **7-14 เม.ย.** article
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ [เลทส์โก สโนว์อินเลิฟ] 6 วัน (TK) **มี.ค.** article
ทัวร์จอร์เจีย Georgia on My Mind 6 Days (EK) **ก.พ. - มี.ค.** article
ทัวร์จอร์เจีย Final Call to GEORGIA จอร์เจีย 6 วัน (QR) **มี.ค. - เม.ย.** article
ทัวร์จอร์เจีย Amazing Azerbaijan-Georgia 7 Days (PS) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์จอร์เจีย The Best Georgia 7 Days (TK) **ก.พ. - เม.ย.** article
ทัวร์จอร์เจีย Ultimate View of the Caucasus Mountains จอร์เจีย - อาร์เมเนีย 8 วัน (QR) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์จอร์เจีย FT-TBS XJ02B เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย คอเคซัส A 6 วัน (XJ) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์จอร์เจีย FT-TBS XJ02C เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย บอร์โจมิ คอเคซัส B 6 วัน (XJ) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ [เลทส์โก สโนว์อินเลิฟ EP.2] 6 วัน (TK) **มี.ค.** article
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ [เลทส์โก ซัมเมอร์สวีท] 6 วัน (TK) **เม.ย. - ก.ค.** article
ทัวร์จอร์เจีย Georgia Cooly Fresh 7 Days (QR) **12-18 มี.ค. / 26 มี.ค.- 1 ม.ย.** article