ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินจิ้น
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินจิ้น 3 วัน (HX) **มิ.ย. - ส.ค.** article

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง มาเก๊า 

    ทัวร์ฮ่องกง

      ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินจิ้น 3 วัน

     โปรแกรม          3 วัน 2 คืน

     สายการบิน       ฮ่องกงแอร์ไลน์  (HX)

    วันเดินทาง       มิ.ย. - ส.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     10,499 บาท

 


ไฮไลท์
 

  มาเก๊า          เดอะเวเนเชี่ยน          จูไห่

  เซินเจิ้น          วิคตอเรียฮาร์เบอร์          วัดหวังต้าเซียน

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

6-8 มิ.ย. 62
13-15 มิ.ย. 62
20-22 มิ.ย. 62
27-29 มิ.ย. 62
10,499 3,000
4-6 ก.ค. 62
11-13 ก.ค. 62
18-20 ก.ค. 62
25-27 ก.ค. 62
10,499 3,000

27-29 ก.ค. 62

15,999 3,500
1-3 ส.ค. 62
8-10 ส.ค. 62
15-17 ส.ค. 62
22-24 ส.ค. 62
29-31 ส.ค. 62
10,499 3,000

10-12 ส.ค. 62

15,999 3,500โปรแกรม 
ทัวร์ฮ่องกง

วันแรก      กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – นั่งรถบัสชมวิวทิวทัศน์สะพานข้ามทะเลแห่งใหม่ที่ยาวที่สุดในโลกสู่มาเก๊า – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน - เดินทางสู่เมืองจูไห่

(HX 768 : 0825-1220)


วันที่สอง       วิคตอเรียพ้อยท์ – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – ร้านกังหัน – วัดกงหมิว – เดินทางสู่เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) – ช้อปปิ้งหลอหวู่ 


วันที่สาม
  
    วัดกวนอู - ร้านสมุนไพรจีน – ร้านยางพารา – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ – อนุสาวรีย์เติ้งเสี่ยวผิง –พิพิธภัณฑ์ Mineral Museum - เดินทางโดยเรือเฟอร์รี่สู่สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

(HX 761 : 2245-0045+1)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท

2. ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน

2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

6. ค่ามัคคุเทศก์¬ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์¬อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) **คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1–75 ปี เท่านั้น**

หมายเหตุ : กรณีที่ลูกค้าอายุตั้งแต่ 76 -80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของ วงเงินความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและ ค่ารักษาพยาบาล (*** อายุ 81 ปีขึ้นไม่รับคุ้มครอง ***)

8. ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 เป็นการชั่วคราว และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้นในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวด้วยตนเอง(ตามที่สถานทูตจีนเรียกเก็บ) กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์¬ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

2. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

4. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, (ชําระพร้อมค่าทัวร์) 

5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ต้องเดินทางเข้าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านั้น)

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. เมื่อทำการชำระเงินค่ามัดจำหรือยอดเต็มแล้ว กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตามไม่สามารถ

ขอคืนเงินมัดจำได้และจะต้องเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิเช่นค่าวีซ่า, ค่าการันตีห้องพัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามจริง

    2. กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 10 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าตั๋วเต็มราคา

    3. กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 3 วันทำการ หรือ NO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

    4. เมื่อท่านได้ตกลงชำระเงินไม่ว่ามัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว

AST 1803


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 2 วัน (HX) **มิ.ย. - ต.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง HKG06 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย 4 วัน (HX) **มิ.ย. - ต.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง MFM02 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4 วัน (FD) **มิ.ย. - ก.ย.** article
ทัวร์ฮ่องกง HKG09 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน (MS) **มิ.ย. - ต.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน (RJ) **มิ.ย. - ก.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง HKG04 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน (HX) **มิ.ย. - ต.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา) เซินเจิ้น 3 วัน (HX) **มิ.ย. - ส.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา) 3 วัน (HX) **มิ.ย. - ส.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน [เลสโก ส้มเขียวหวาน] (HX) **ก.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง Super Fun ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (EK) **ส.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์ฮ่องกง Fun Fun ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น 3 วัน (CX) **ส.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลสโก ส้มจี๊ด] 3 วัน (CX) **ก.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลสโก วาเลนเซีย] 4 วัน (HX) **ก.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง โปร 1 : ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-มาเก๊า 3 วัน (CX) **มิ.ย. - ก.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (CX) **ก.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-วัดซีซ้าน-พระใหญ่นองปิง 3 วัน (CX) **ก.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-เกาะลันเตา 3 วัน (HX) **มิ.ย. - ก.ย.** article