ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง เซินเจิ้น จูไห่
ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ไทย
dot
bulletทัวร์ไทย เที่ยวไทย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน (CX) **ม.ค. - มี.ค.** article

ทัวรืฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่

    ทัวร์ฮ่
องกง

     ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน

     โปรแกรม          3 วัน 2 คืน

     สายการบิน       คาเธย์ แปซิฟิค (CX)

    วันเดินทาง       ม.ค. - มี.ค. 63

    เริ่มต้นเพียง     12,999 บาท 
 ไฮไลท์
 

 เซินเจิ้น          หลอหวู่          จูไห่

ฮ่องกง         วัดแชกงหมิว          วัดหวังต้าเซียน
 

วันเดินทาง

ไฟล์บิน

ราคาผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

18-20 ม.ค. 63

CX700 0825-1210
CX709 2200-0005

12,999

3,500

15-17 ก.พ. 63

CX700 0825-1210
CX709 2200-0005

12,999

3,500

22-24 ก.พ. 63

CX700 0825-1210
CX709 2200-0005

12,999

3,500

7-9 มี.ค. 63

CX700 0825-1210
CX709 2200-0005

12,999

3,500

14-16 มี.ค. 63

CX700 0825-1210
CX709 2200-0005

12,999

3,500

21-23 มี.ค. 63

CX700 0825-1210
CX709 2200-0005

12,999

3,500

28-30 มี.ค. 63

CX700 0825-1210
CX709 2200-0005

12,999

3,500

โปรแกรม ทัวร์ฮ่องกง

วันแรก        กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - หลอหวู่

(CX 700 : 0815-1210)

วันที่สอง       เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ - หยก - ยางพารา - จูไห่ - สวนหยวนหมิง - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
 

วันที่สาม       จูไห่ - นั่งรถข้ามสะพาน - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - กรุงเทพฯ

(CX 617 : 2130-2325 / CX 709 : 2225-0015 / CX 757 : 2025-2235)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 


 เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต 

2. ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) 

2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง 

3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม) 

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. 

6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 

7. ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)

8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) 

9. มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 200 หยวน/ท่าน*** (ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า) 

2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 30 กก. 

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

7. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 

8. ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวกรณีด่านตม. แจ้งปิด

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี

    3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน  เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

WS 0411

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...  ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน (HX) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-ลันเตา-มาเก๊า 3 วัน (CX) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง วัดซีซ้าน ไหว้พระเสริมบารมี 6 วัด 3 วัน (CX) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (CX) **ม.ค. - มี.ค.** article