ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ฮ่องกง HK8.3: ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน (ET) **30 ธ.ค. - 1 ม.ค.** article

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น

    ทัวร์ฮ่องกง

     HK8.3: ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน

     โปรแกรม          3 วัน 2 คืน

     สายการบิน       Ethiopian Airlines (ET)

    วันเดินทาง       30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 63

    เริ่มต้นเพียง     7,999 บาท

 


ไฮไลท์ 

  เซินเจิ้น           ช้อปปิ้งหล่อหวู่          สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์

  ฮ่องกง         วัดแชกงหมิว          จิมซาจุ่ย

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม


30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 63

7,999 4,500

 

โปรแกรม ทัวร์ฮ่องกง

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - เมืองเซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหล่อหวู่

(ET 608 : 1415-1810)

วันที่สอง       เซินเจิ้น - วัดกวนอู - สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ THE FLOWER TOWN IN HOLLAND - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ - โชว์ม่านน้ำ MANGROVE GROOVE


วันที่สาม       ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - จิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งถนนนาธาน - จิมซาจุ่ย - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ- กรุงเทพฯ

(ET 609 : 2255-0035)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ เงื่อนไขการจอง

1. ชำระเงินเต็มจำนวน หลังจากวันจอง 2 วัน 

(**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น**)**ถ้ามีการยกเลิก ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี**


อัตรานี้รวม

1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วโปรโมชั่น) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว

2. ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า

3. **กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้อง 3 เตียง)  หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก**

4. ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ **หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้และ   

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน**

6. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

7. หัวหน้าทัวร์ และหรือไกด์ของบริษัททัวร์ Land Operator ที่ฮ่องกง ผู้ชำนาญเส้นทาง

8. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

9. สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 46 กก. / 2 ใบ(23 กก) / 1 ท่าน 


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม

4. Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

5. วีซ่าเข้าฮ่องกง  ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทำวีซ่าเข้าฮ่องกง ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ากรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่  สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

หมายเหตุ : โปรดแจ้งในวันจองทัวร์ ชาวต่างชาติ เรียกเก็บเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่าสำหรับต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง บริษัททัวร์ไม่สามารถแทรกแซงได้)

6. ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่าน  (ชำระพร้อมค่าทัวร์) หากลูกค้ามีวีซ่าจีนแบบเดี่ยว  ไม่สามารถนำมาหักจากค่าทัวร์ได้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น!!!  

7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น +คนขับรถ 1,500 บาท/ลูกค้า ตลอดทริปการเดินทาง (ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง)

 

8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่บังคับใดๆ

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

    3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

    4. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและฮ่องกง ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

    5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

SMDT 1211


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง HK9.3: ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง เซินเจิ้น 3 วัน (ET) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน (CX) **พ.ย. - มี.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน (HX) **พ.ย. - มี.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-วัดซีซ้าน-พระใหญ่นองปิง ไหว้พระเสริมบารมี 6 วัด 3 วัน (CX) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-พระใหญ่นองปิง-ไหว้พระเสริมบารมี 5 วัด 3 วัน (CX) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-ลันเตา-มาเก๊า 3 วัน (CX) **พ.ย. - มี.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง HK8.3: ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน ปีใหม่ (ET) **30 ธ.ค. - 1 ม.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง HK9.3: ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง เซินเจิ้น 3 วัน ปีใหม่ (ET) **30 ธ.ค. - 1 ม.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง HK10.3: ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3 วัน ปีใหม่ (ET) **30 ธ.ค. - 1 ม.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง HK22.2: ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3 วัน Countdown Hongkong (ET) **30 ธ.ค - 1 ม.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง HK23.2: ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน Countdown Hongkong (ET) **30 ธ.ค - 1 ม.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง HK24.2: ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3 วัน Countdown Hongkong (ET) **30 ธ.ค - 1 ม.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง HK7.4: ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน (ET) **30 ธ.ค. - 1 ม.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง วัดซีซ้าน ไหว้พระเสริมบารมี 6 วัด 3 วัน (CX) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (CX) **ม.ค. - มี.ค.** article