ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ ล็อตเต้เวิลด์ โซล อิสระเที่ยว
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์เกาหลี เกาหลี เลสโก ฮิตขั้นเทพ 5 วัน (KE) **ก.ค. - ต.ค.** article

 ทัวร์เกาหลี ล็อตเต้เวิลด์

     ทัวร์เกาหลี

     เกาหลี เลสโก ฮิตขั้นเทพ 5 วัน

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       KOREAN AIR (KE)

    วันเดินทาง       ก.ค. - ต.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     21,999 บาท

 


ไฮไลท์
 

   เกาะนามิ        ล็อตเต้เวิลด์          พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน

  โซล ทาวเวอร์          OLYMPIC PARK          อิสระเที่ยว
 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


19-23 ก.ค. 62

21,999 5,000

16-20 ส.ค. 62

21,999 5,000

20-24 ก.ย. 62

21,999 5,000

18-22 ต.ค. 62

23,999 5,000

 

โปรแกรม ทัวร์เกาหลี

วันแรก      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

(KE 658 : 2145-0500)

วันที่สอง      สนามบินนานาชาติอินชอน – พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน – เกาะนามิ – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์


วันที่สาม     ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – โซลทาวเวอร์ – หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก - OLYMPIC PARK  – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

 
วันที่สี่
    อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้งเต็มวัน 

 
วันที่ห้า      พระราชวังเคียงบกกุง – สมุนไพรฮอตเกนามู - น้ำมันสนเข็มแดง – ถนนฮงแด - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต –  สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

(KE 659 : 1945-2350)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.

4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน

6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 

9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

2. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ

    2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ

    3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

    4. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 

ZT 1704

 
ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี Exclusive Busan & Jeju Summer 5 Days (7C) **ก.ค. - ส.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Summer in Korea 5 Days (LJ) **ก.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์เกาหลี PUS-13 Hi Korea Daegu x Busan 5 Days (LJ) **ส.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี P5 Hi Korea เกาหลี #สายแฟ 5 Days (LJ) **ก.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Enjoy Summer in Korea 5 Days (LJ) **ก.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์เกาหลี P10_Hi Korea Busan Series Lover 5 Days (KE) **ก.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี P7_Hi Korea อันยอง ชอลลานัมโด x ปูซาน 5 Days (KE/LJ) **ก.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in September 4 Days (ZE) **ก.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Busan อุลซาน ปูซาน 5 Days (LJ) **ก.ย. - ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี ICN 07 Hi Korea Autumn Sha la la la la 5 Days (LJ) **ก.ย. -พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in October 4 Days (ZE) **ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี ICN41 Korea โลกนี้ สีชมพู 5 Days (XJ) **ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี KXJ20 Hello Autumn ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล 6 วัน (XJ) **ต.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี My Autumn in Korea 5 Days (LJ) **ต.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี ICN42 Korea สุดจี๊ด กรี๊ดแตก 5 Days (XJ) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in November 4 Days (ZE) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in December 4 Days (ZE) **ธ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี First Snow in Korea 5 Days (LJ) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Enjoy Ski & Winter Snow 5 Days (LJ) **ธ.ค.** article