ทัวร์เกาหลี ปูซาน เมืองอุลซาน แหลม Ganjeolgot สะพานเดินทะเล หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ไทย
dot
bulletทัวร์ไทย เที่ยวไทย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์เกาหลี Busan Special 5 Days (7C) **10-14 เม.ย.** article

ทัวร์เกาหลี ปูซาน

    ทัวร์เกาหลี

    Busan Special 5 Days

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       JEJU AIR (7C)

    วันเดินทาง       10-14 เม.ย. 63

    เริ่มต้นเพียง     21,900 บาท

 

ไฮไลท์
 

  ปูซาน          เมืองอุลซาน          แหลม Ganjeolgot

 สะพานเดินทะเล         BUSAN AIR CRUISE           หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


10-14 เม.ย. 63

21,900 4,900

 

โปรแกรม ทัวร์เกาหลี

วันแรก        สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

(7C 2252 : 0110-0810)

วันที่สอง       สนามบินกิมแฮ - เมืองอุลซาน - สวนแทวังกัม - สวนสาธารณะแทฮวากัง - แหลม Ganjeolgot 

วันที่สาม       ONCHEONCHEON PARK - สะพานเดินทะเล ซองโด สกายวอล์ค+กระเช้าลอยฟ้า BUSAN AIR CRUISE - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานควังอัล - หาดแฮอุนแด 

 

วันที่สี่       โบสถ์คริสตจักร ชุคซอง - คอสเมติก ช็อป - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพบำรุงตับ+น้ำมันสนเข็มแดง - สวนยงดูซาน+ปูซาน ทาวเวอร์ - ถนนนัมโพดง+BIFF Square


วันที่ห้า        ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ถนนซ็อมย็อน - Lotte Outlet Mall- ร้านละลายเงินวอน - สนามบินกิมแฮ - กรุงเทพฯ

(7C 2251 : 2025-0005)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 


เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำ 10,000 บาท

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 21 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมันทุกแห่ง ไป-กลับ พร้อมคณะ

2, ค่าโรงแรมตามรายการที่ระบุห้องละ 2-3 ท่าน    

3. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ

4. ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ

5. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                         

6. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กก. 

8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง  และอื่นๆ

3. ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่าน ละ 50,000 วอน (1,600 บาท)/ทริป/ต่อท่าน

4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทหรือต้องการใบกำกับภาษี ) 

6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

    2. ยกเลิกการเดินทางก่อน 20 วันยึดมัดจำ 50%

    3. ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 15 วันยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

   4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายคือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำ

KGT 0602


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
   

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี PUS-12.1 Hi Korea Exclusive Somgkran Daegu x Busan 5 Days (KE) **10-14 เม.ย. / 11-15 เม.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Journey Daegu Gyeongju Busan 5 Days (TW/7C/ZE) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Busan Suncheon Yeosu 5 Days (7C/ZE) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Journey Jinhae Sakura 5 Days (TW/7C/ZE) **เม.ย.** article