ทัวร์เกาหลี เทศกาลเล่นสกีสโนว์ หิมะ เอเวอร์แลนด์ โซล
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์เกาหลี Funny Ski Snow 5 Days (7C/LJ/TW) **มี.ค.** article

ทัวร์เกาหลี เทศกาลเล่นสกีสโนว์
     ทัวร์เกาหลี

     Funny Ski Snow 5 Days

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       Jeju Air (7C) / Jin Air (LJ) / T'Way (TW)

    วันเดินทาง       มี.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     14,900 บาท

 


ไฮไลท์
 

  เทศกาลเล่นสกีสโนว์ หิมะ         เอเวอร์แลนด์          สวนสนุกทางด่วน

  N Tower          พระราชวังชังดก          Ice Museum

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

1-5 มี.ค. 62
2-6 มี.ค. 62
6-10 มี.ค. 62
8-12 มี.ค. 62
9-13 มี.ค. 62
13-17 มี.ค. 62
15-19 มี.ค. 62
15,900 4,900
3-7 มี.ค. 62
4-8 มี.ค. 62
10-14 มี.ค. 62
11-15 มี.ค. 62
14,900 4,900

 

โปรแกรม ทัวร์เกาหลี

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ


วันที่สอง       สนามบินนานาชาติอินชอน – สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ – ใหม่สุด..สวนสนุกทางด่วน และ เครื่องเล่นใหม่ ! บอลลูนอวกาศ


วันที่สาม       เทศกาลเล่นสกีสโนว์ หิมะ – ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – กรุงโซล – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower –  คลองชงแกชอน


วันที่สี่
      
ศูนย์โสมเกาหลี – พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์  – หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซานฮันนก – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดอง – ทงแดมุน –  ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP)


วันที่ห้า
      ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – Ice Museum - Love Museum – -ฮงแด – ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล  วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมาลำ  มัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน
 
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วันก่อนเดินทาง 
 

อัตรานี้รวม
 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน )  
 
2. ที่พัก  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำ 
 
3. บัตรเข้าชมสถานที่
 
4. ค่ารถนำเที่ยว
 
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กก. ขึ้นอยู่กับนโยบายสายการบิน ไม่เกินจำนวน 1-2 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 7 กก. (บางสายการบินได้ถึง 10กก.) (ตามขนาดที่กำหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย)
 
7. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์
 
(ขั้นต่ำวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
 

อัตรานี้ไม่รวม
 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด  
 
2. ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด 
 
3. ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ  
 
4. ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%
 
ค่าบริการของคนขับรถ+ไกด์+หัวหน้าทัวร์ จัดเก็บ 50,000 วอนที่สนามบินสุวรรณภูมิ
 
 
 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วันทำการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจำ 5,000 บาท  ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล  วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)  จะยึดเงินมัดจำ 10,000 บาท     

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000  ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season  12,000 - 18,000 บาท  

    3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์  ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season  เก็บค่าบริการ 100%  

    4. ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%  

(ราคาทัวร์เป็นการซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาหลี   

การคืนเงินทุกกรณี  ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทำการของผู้จัดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ  และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน

STK 1210


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี Hot Promotion Jeju Spring 4 Days (ZE) **มี.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Jeju Special Spring 4 Days (ZE) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Asiana Plus Special Ski Resort 5 Days (OZ) **มี.ค.** article
ทัวร์เกาหลี ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น เกาหลี 5 วัน (LJ) **มี.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Miracle in Korea 5 Days (LJ) **มี.ค. - เม.ย.** article
ทัวร์เกาหลี P9_Hi Korea ยามเมื่อดอกไม้บาน 5 Days (LJ) **มี.ค. - เม.ย.** article
ทัวร์เกาหลี P8_Hi Korea Premium ยามเมื่อดอกไม้บาน 5 Days (KE/TG/OZ) **มี.ค. - เม.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Easy Korea Lanla Spring 6 Days (XJ) **มี.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Busan Plus + Joy Spring 4 Days (ZE) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Busan Plus + Special Blossom 4 Days (ZE) **มี.ค. - เม.ย.** article
ทัวร์เกาหลี KXJ16 ทัวร์เกาหลี สีชมพู 6 วัน (XJ) **มี.ค. - เม.ย.** article
ทัวร์เกาหลี KXJ17 Wonderful Tulip 6 Days (XJ) **เม.ย. - พ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Korea Beauty Art 5 Days (TG) **มี.ค - มิ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Cherry Blossom in Korea 5 Days (LJ) **เม.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Asiana Plus Special Spring 4 Days (OZ) **เม.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Blooming in Korea 5 Days (LJ) **เม.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Easy Korea Lovely Spring 5 วัน (LJ) **เม.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Busan Cherry Blossom Festival 5 Days (ZE) **3-7 เม.ย. / 4-8 เม.ย. / 5-9 เม.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Korea Cherry Sweet 5 Days (TG) **เม.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Korea Tulip Lover 5 Days (TG) **เม.ย. - พ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Korea Romantic Spring 5 Days (TG) **3-7 เม.ย. / 4-8 เม.ย. / 10-14 เม.ย.** article
ทัวร์เกาหลี ICN30 Korea Pink Lover 5 Days (OZ) **11-15 เม.ย. / 12-16 เม.ย. / 13-17 เม.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Summer in Korea 5 Days (LJ) **พ.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Easy Korea Spring Lover 5 วัน (LJ) **พ.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Enjoy Summer in Korea 5 Days (LJ) **พ.ค. - ก.ย.** article