ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ - วัดวาวูจองซา - สะพานแขวนมาจังโฮซู - ป้อมฮวาซอง - พระราชวังชางด็อก - โซลทาวน์เวอร์
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์เกาหลี ICN 07 Hi Korea Autumn Sha la la la la 5 Days (LJ) **พ.ย.** article

 

     ทัวร์เกาหลี

    Hi Korea Autumn Sha la la la la 5 Days

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       Jin Air (LJ)

    วันเดินทาง       พ.ย. 62

    เริ่มต้นเพียง     14,900 บาท

 


ไฮไลท์
 

  เอเวอร์แลนด์          วัดวาวูจองซา        สะพานแขวนมาจังโฮซู

  ป้อมฮวาซอง         พระราชวังชางด็อก          โซลทาวน์เวอร์

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า

12 ปี

พักเดี่ยว

01 – 05 พฤศจิกายน 2562

16,900

5,900

02 - 06 พฤศจิกายน 2562

15,900

5,900

03 - 07 พฤศจิกายน 2562

14,900

5,900

04 - 08 พฤศจิกายน 2562

14,900

5,900

05 - 09 พฤศจิกายน 2562

15,900

5,900

06 - 10 พฤศจิกายน 2562

16,900

5,900

07 - 11 พฤศจิกายน 2562

16,900

5,900

08 - 12 พฤศจิกายน 2562

16,900

5,900

09 - 13 พฤศจิกายน 2562

15,900

5,900

10 - 14 พฤศจิกายน 2562

14,900

5,900

11 - 15 พฤศจิกายน 2562

14,900

5,900

12 - 16 พฤศจิกายน 2562

15,900

5,900

13 - 17 พฤศจิกายน 2562

16,900

5,900

14 - 18 พฤศจิกายน 2562

16,900

5,900

15 - 19 พฤศจิกายน 2562

16,900

5,900

16 - 20 พฤศจิกายน 2562

15,900

5,900

17 - 21 พฤศจิกายน 2562

14,900

5,900

18 - 22 พฤศจิกายน 2562

14,900

5,900

19 - 23 พฤศจิกายน 2562

15,900

5,900

20 - 24 พฤศจิกายน 2562

16,900

5,900

21 - 25 พฤศจิกายน 2562

16,900

5,900

22 - 26 พฤศจิกายน 2562

16,900

5,900

23 -27 พฤศจิกายน 2562

15,900

5,900

24 - 28 พฤศจิกายน 2562

14,900

5,900

25 - 29 พฤศจิกายน 2562

14,900

5,900

26 - 30 พฤศจิกายน 2562

15,900

5,900

27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562

16,900

5,900

28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562

16,900

5,900

29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562

16,900

5,900

30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562

15,900

5,900


โปรแกรม 
ทัวร์เกาหลี

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ 

(LJ 002 : 0105-0825 / LJ 004 : 2225-0540)

วันที่สอง       สนามบินอินชอน – สะพานแขวนมาจังโฮซู –หุบเขาศิลปะโพชอน – ป้อมฮวาซอง

วันที่สาม       วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดฮันบก- ร้านเครื่องสำอางค์

วันที่สี่       ศูนย์โสม – ศุนย์สมุนไพร – พระราชวังชางด็อก – ถนนซัมชองดง- คล้องกุญแจคู่รัก หอคอย โซลทาวน์เวอร์ – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง


วันที่ห้า        น้ำมันสนเข็มแดง – ตลาดฮงอิก – ร้านละลายเงินวอน -  กรุงเทพฯ

(LJ 001 : 1955-2335 / LJ 003 : 1710-2110)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท 

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ  

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ

4. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ

5. ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ

6. น้ำดื่มท่านละ 1  ขวด / คน / วัน

7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ำมัน ณ วันนั้นๆ)

8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทาง

2. ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสำหรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ

5. ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 30 กก.) 

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน

(กรณีจ่ายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วันเดินทางค่ะ) (ในส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)

8. ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

    3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

    4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์

    5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้**

    6. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

HNT 0507


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี KXJ20 Hello Autumn ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล 6 วัน (XJ) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Autumn in Korea 5 Days (LJ) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Snow Seoul Cruise 5 Days (7C/LJ/TW) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี My Autumn in Korea 5 Days (LJ) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Beautiful Korea 5 Days (7C/LJ/TW) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี ICN42 Korea สุดจี๊ด กรี๊ดแตก 5 Days (XJ) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in November 4 Days (ZE) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Wow Jeju with Busan 5 Days (7C) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in December 4 Days (ZE) **ธ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Autumn Lantern Fest 5 Days (7C/TW) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี First Snow in Korea 5 Days (LJ) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Love Love Ski 5 Days (KE/OZ) **พ.ย. - มี.ค.** article
ทัวร์เกาหลี ICN-04 Hi Korea Winter So Cool 5 Days (LJ) **ธ.ค. - ก.พ.** article
ทัวร์เกาหลี Enjoy Ski & Winter Snow 5 Days (LJ) **ธ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Hello SKI Melon Fest 5 Days (7C/TW) **27 พ.ย. - 1 ธ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Premium Winter Seorak Seoul 5 Days (KE) **12-16 ธ.ค. / 13-17 ก.พ.** article
ทัวร์เกาหลี Hwacheon Ice Fishing 5 Days (7C/ZE/TW) **ม.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Premium Ice Fishing 5 Days (KE) **16-20 ม.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Beautiful Snow in Seorak 5 Days (LJ) **ก.พ. - มี.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Snow Lover in Korea 5 Days (LJ) **ก.พ. - มี.ค.** article