ทัวร์เกาหลี สวนสนุก E-world Daegu ปูซาน
ReadyPlanet.com
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์เกาหลี PUS-12.1 Hi Korea Exclusive Somgkran Daegu x Busan 5 Days (KE) **10-14 เม.ย. / 11-15 เม.ย.** article

ทัวร์เกาหลี 
     ทัวร์เกาหลี

     PUS-12.1 Hi Korea Exclusive Somgkran Daegu x Busan 5 Days

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       โคเรียนแอร์ (KE)

    วันเดินทาง       10-14 เม.ย. / 11-15 เม.ย. 63

    เริ่มต้นเพียง     31,900 บาท

 

ไฮไลท์ 

  สวนสนุก E-world          ชมซากุระ ณ ภูเขาพัลกงซาน          หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

  สะพานเดินทะเล         หมู่เกาะออยุคโด          ปูซานทาวเวอร์

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


10-14 เม.ย. 63
11-15 เม.ย. 63

31,900 7,900

 

โปรแกรม ทัวร์เกาหลี

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ  

(KE 662 : 0140-0845)

วันที่สอง       สนามบินนานาชาติกิมแฮ – วัดดงฮวาซา –  ชมซากุระ ณ ภูเขาพัลกงซาน (ขึ้นเคเบิ้ลคาร์)  – ถนนดงซองโน
 

วันที่สาม        สวนสนุก E-world & 83 Tower –หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – สะพานเดินทะเล Songdo Sky Walkway – ชายหาดแฮอึนแด – สะพานกวางอันแดเคียว  

วันที่สี่       ศูนย์โสม – โบสถ์ Jukseong –  วัดแฮดง ยงกุงซา –  คอสเมติก –  Lotte Premium Outlet –  Duty Free –  ปูซานทาวเวอร์ – ย่านนัมโพดง


วันที่ห้า        ศูนย์สมุนไพร – ร้านน้ำมันสนเข็มแดง สวนริมทะเล แทจงแด – หมู่เกาะออยุคโด – ซุปเปอร์มาร์เก็ต –  กรุงเทพฯ

(KE 661 : 2035-0020)ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท 

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ  

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ

4. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ

5. ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ

6. น้ำดื่มท่านละ 1  ขวด / คน / วัน

7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ำมัน ณ วันนั้นๆ)

8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทาง

2. ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าว ค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสำหรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร โทรเลข ค่าซักรีด ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ 

5. ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 23 กก.)

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน 

8. ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

    3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

    4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์

    5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้**

    6. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

HNT 1501


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
  

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี Busan Special 5 Days (7C) **10-14 เม.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Journey Daegu Gyeongju Busan 5 Days (TW/7C/ZE) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Busan Suncheon Yeosu 5 Days (7C/ZE) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Journey Jinhae Sakura 5 Days (TW/7C/ZE) **เม.ย.** article