ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ภูเขาซองอัค ฮัลลาซาน โขดหินรูปหัวมังกร
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์เกาหลี Jeju Special Winter 4 Days (ZE) **ม.ค. - ก.พ.** article

 

      ทัวร์เกาหลี

     Jeju Special Winter 4 Days 

     โปรแกรม          4 วัน 2 คืน

     สายการบิน       EASTAR JET (ZE)

    วันเดินทาง       .ค. - ก.พ. 62

    เริ่มต้นเพียง     12,ุ100 บาท

 

ไฮไลท์

  เกาะเชจู          ภูเขาซองอัค          อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน

  ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง           หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ          โขดหินรูปหัวมังกร

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

1-4 ม.ค. 62
2-5 ม.ค. 62
3-6 ม.ค. 62
4-7 ม.ค. 62
13,400 4,900
6-9 ม.ค. 62
7-10 ม.ค. 62
8-11 ม.ค. 62
13-16 ม.ค. 62
14-17 ม.ค. 62
15-18 ม.ค. 62
20-23 ม.ค. 62
21-24 ม.ค. 62
22-25 ม.ค. 62
27-30 ม.ค. 62
28-31 ม.ค. 62
29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
12,100 4,900
5-8 ม.ค. 62
9-12 ม.ค. 62
12-15 ม.ค. 62
16-19 ม.ค. 62
19-22 ม.ค. 62
23-26 ม.ค. 62
26-29 ม.ค. 62
30 ม.ค. - 2 ก.พ. 62
12,400 4,900
10-13 ม.ค. 62
11-14 ม.ค. 62
17-20 ม.ค. 62
18-21 ม.ค. 62
24-27 ม.ค. 62
25-28 ม.ค. 62
31 ม.ค. - 3 ก.พ. 62
12,700 4,900

1-4 ก.พ. 62
2-5 ก.พ. 62

13,700 4,900

3-6 ก.พ. 62
7-10 ก.พ. 62
8-11 ก.พ. 62
14-17 ก.พ. 62
17-20 ก.พ. 62
21-24 ก.พ. 62
22-25 ก.พ. 62
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 62

12,700 4,900
4-7 ก.พ. 62
5-8 ก.พ. 62
6-9 ก.พ. 62
9-12 ก.พ. 62
13-16 ก.พ. 62
18-21 ก.พ. 62
20-23 ก.พ. 62
23-26 ก.พ. 62
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 62
12,400 4,900
10-13 ก.พ. 62
11-14 ก.พ. 62
12-15 ก.พ. 62
19-22 ก.พ. 62
24-27 ก.พ. 62
25-28 ก.พ. 62
26 ก.พ. -1 มี.ค. 62
12,100 4.900

15-18 ก.พ. 62
16-19 ก.พ. 62

14,700 4,900

 

โปรแกรม ทัวร์เกาหลี

วันแรก         ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ 

(ZE 552 : 0235-0930)


วันที่สอง
   
    อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค –  สวนส้มไร้เมล็ด  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค


วันที่สาม
         ร้านน้ำมันสน  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ  - ชายหาดวอลจองรี


วันที่สี่        ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  

 

(ZE 551 : 2130-0130)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง 

1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท 

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ 

2. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี  

3. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

4. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น

6. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

(ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)

7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (ขอสงวนสิทธิ์เอกสารเบิกประกัน หรือ ใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ

(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)

5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว

6. ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้ว

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันยึดมัดจำ

    2. ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วันยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

(ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยงแปลงวันเดินและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี)*

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้***

    3. กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

TWT 2706


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี Korea Special Ski&Snow 4 Days (ZE) **2-5 ก.พ.** article
ทัวร์เกาหลี Funny Ski Snow 5 Days (7C/LJ/TW) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Easy Korea Winter Seoul Good 6 Days (XJ) **ม.ค. - ก.พ.** article
ทัวร์เกาหลี Love Love Ski 5 Days พักสกีรีสอร์ท (7C/LJ/TW) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Korea Ice Fishing 5 Days (XJ) **ม.ค. - ก.พ.** article
ทัวร์เกาหลี Hwacheon Ice Fishing 5 Days (7C/LJ/TW) **ม.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Beautiful Korea 5 Days (7C/LJ/TW) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์เกาหลี P4_Hi Korea Ice Fishing 2019 5 Days (LJ) **ม.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Easy Korea Ice Fishing 6 Days (XJ) **ม.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Korea Snow Fishing 5 Days (XJ) **ม.ค. - ก.พ.** article
ทัวร์เกาหลี Welcome Ice Fishing Festival 2019 5 Days (LJ) **ม.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Easy Korea Ski Ice Fishing 6 Days (XJ) **ม.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Korea Ice Fishing & Ski Resort 5 Days (LJ) **ม.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Busan Plus + Joy Winter 4 Days (ZE) **ม.ค. - ก.พ.** article
ทัวร์เกาหลี Korea Plus + Special Winter 4 Days (ZE) **ม.ค. - ก.พ.** article
ทัวร์เกาหลี Asiana Plus + Joy Winter Days (OZ) **ม.ค. - ก.พ.** article
ทัวร์เกาหลี P1 Hi Korea Winter Premium 5 Days (KE/TG) **ม.ค. - ก.พ.** article
ทัวร์เกาหลี P10_Hi Korea Busan Series Lover 5 Days (KE) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์เกาหลี P6 Hi Korea ตรุษจีนนี้ ที่เกาหลี 6 Days (TG) **1-6 ก.พ.** article
ทัวร์เกาหลี P5 Hi Korea เกาหลี มหาเฮง 6 Days (TG) **1-6 ก.พ.** article
ทัวร์เกาหลี Hot Promotion Jeju Spring 4 Days (ZE) **มี.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Jeju Special Spring 4 Days (ZE) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Asiana Plus Special Ski Resort 5 Days (OZ) **มี.ค.** article
ทัวร์เกาหลี ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น เกาหลี 5 วัน (LJ) **มี.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Easy Korea Lanla Spring 6 Days (XJ) **มี.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Busan Plus + Joy Spring 4 Days (ZE) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Busan Plus + Special Blossom 4 Days (ZE) **มี.ค. - เม.ย.** article
ทัวร์เกาหลี KXJ16 ทัวร์เกาหลี สีชมพู 6 วัน (XJ) **มี.ค. - เม.ย.** article
ทัวร์เกาหลี KXJ17 Wonderful Tulip 6 Days (XJ) **เม.ย. - พ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Korea Beauty Art 5 Days (TG) **มี.ค - มิ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Cherry Blossom in Korea 5 Days (LJ) **เม.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Korea Cherry Sweet 5 Days (TG) **เม.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Korea Tulip Lover 5 Days (TG) **เม.ย. - พ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Korea Romantic Spring 5 Days (TG) **3-7 เม.ย. / 4-8 เม.ย. / 10-14 เม.ย.** article