ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ ถ้ำควังมยอง ป้อมฮวาซอง ช้อปปิ้ง
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์เกาหลี P5 Hi Korea เกาหลี #สายแฟ 5 Days (LJ) **ก.ย.** article

ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์
    ทัวร์เกาหลี

    P5 Hi Korea เกาหลี #สายแฟ 5 Days

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       JIN AIR (LJ)

    วันเดินทาง       ก.ย. 62

    เริ่มต้นเพียง     15,900 บาท

ไฮไลท์ 

  เอเวอร์แลนด์          ถ้ำควังมยอง        ป้อมฮวาซอง 

  พาจูเอ้าท์เลท          ย่านยอนนัมดง          ช้อปปิ้ง

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


31 ส.ค. - 4 ก.ย. 62

16,900 5,900

2-6 ก.ย. 62
16-20 ก.ย. 62
22-26 ก.ย. 62

15,900 5,900
4-8 ก.ย. 62
12-16 ก.ย. 62
18-22 ก.ย. 62
26-30 ก.ย. 62
17,900 5,900
6-10 ก.ย. 62
10-14 ก.ย. 62
13-17 ก.ย. 62
20-24 ก.ย. 62
24-28 ก.ย. 62
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 62
16,900 5,900

 

โปรแกรม 
ทัวร์เกาหลี

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ 

(LJ 002 : 01050-0525)

วันที่สอง       สนามบินอินชอน – พาจูเอ้าท์เลท  – ถ้ำควังมยอง

วันที่สาม       ป้อมฮวาซอง –สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ตลาดดงแดมุน LED ROES GARDEN

วันที่สี่       ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง – มหาวิทยาลัยอีแด  – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับถ่ายชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง


วันที่ห้า        ศูนย์สมุนไพร – ย่านยอนนัมดง – ย่านมหาวิทยาลัยฮงแด – ร้านละลายเงินวอน กรุงเทพฯ

(LJ 001 : 1955-2335)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท 

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ  

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ

4. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ

5. ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ

6. น้ำดื่มท่านละ 1  ขวด / คน / วัน

7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ำมัน ณ วันนั้นๆ)

8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทาง

2. ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสำหรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ

5. ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 15 กก.) 

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 50,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน

8. ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

    3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

    4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์

    5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้**

    6. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

HNT 0404


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี Exclusive Busan & Jeju Summer 5 Days (7C) **ก.ค. - ส.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Summer in Korea 5 Days (LJ) **ก.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์เกาหลี PUS-13 Hi Korea Daegu x Busan 5 Days (LJ) **ส.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Enjoy Summer in Korea 5 Days (LJ) **ก.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์เกาหลี เกาหลี เลสโก ฮิตขั้นเทพ 5 วัน (KE) **ก.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี P10_Hi Korea Busan Series Lover 5 Days (KE) **ก.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี P7_Hi Korea อันยอง ชอลลานัมโด x ปูซาน 5 Days (KE/LJ) **ก.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in September 4 Days (ZE) **ก.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Busan อุลซาน ปูซาน 5 Days (LJ) **ก.ย. - ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี ICN 07 Hi Korea Autumn Sha la la la la 5 Days (LJ) **ก.ย. -พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in October 4 Days (ZE) **ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี ICN41 Korea โลกนี้ สีชมพู 5 Days (XJ) **ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี KXJ20 Hello Autumn ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล 6 วัน (XJ) **ต.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี My Autumn in Korea 5 Days (LJ) **ต.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี ICN42 Korea สุดจี๊ด กรี๊ดแตก 5 Days (XJ) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in November 4 Days (ZE) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in December 4 Days (ZE) **ธ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี First Snow in Korea 5 Days (LJ) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Enjoy Ski & Winter Snow 5 Days (LJ) **ธ.ค.** article