ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม ปล่องภูเขาไฟ
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in December 4 Days (ZE) **ธ.ค.** article

 

    ทัวร์เกาหลี

     Romantic Jeju in December 4 Days

     โปรแกรม          4 วัน 2 คืน

     สายการบิน       EASTAR JET (ZE)

    วันเดินทาง       ธ.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     12,700 บาทไฮไลท์

  เกาะเชจู          ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม          อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน

  ยอดเขาซองซานอิลจุลบง           หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ          โขดหินรูปหัวมังกร

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


1-4 ธ.ค. 62
10-13 ธ.ค. 62

12,700 4,900

3-6 ธ.ค. 62

14,300 4,900

4-7 ธ.ค. 62

17,300 4,900

5-8 ธ.ค. 62
7-10 ธ.ค. 62

15,300 4,900

6-9 ธ.ค. 62

16,300 4,900

22-25 ธ.ค. 62

14,500 4,900

23-26 ธ.ค. 62

14,800 4,900

24-27 ธ.ค. 62

15,100 4,900

25-28 ธ.ค. 62

15,400 4,900

26-29 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 63

17,900 4,900

27-30 ธ.ค. 62

19,900 4,900

28-31 ธ.ค. 62

21,900 4,900

29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 63

22,900 4,900

30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63

20,900 4,900

 

โปรแกรม ทัวร์เกาหลี

วันแรก         ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ 

(ZE 552 : 0235-0930)


วันที่สอง
      
 อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน / ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด -ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา  


วันที่สาม
       
ร้านน้ำมันสน  - ดอกทงแบค –หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ –ชายหาดกวางชิกิ - ยอดเขาซองซาน อิลจูบง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ

วันที่สี่        ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  

(ZE 551 : 2130--0130)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง 

1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท 

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

2. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี  

3. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

4. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ชิ้น

6. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

(ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)

7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ

(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)

5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว

6. ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้ว

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันยึดมัดจำ

    2. ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วันยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

(ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยงแปลงวันเดินและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี)*

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้***

    3. กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

TWT 0705


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี First Snow in Korea 5 Days (LJ) ** ธ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Love Love Ski 5 Days (KE/OZ) **ธ.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์เกาหลี ICN-04 Hi Korea Winter So Cool 5 Days (LJ) **ธ.ค. - ก.พ.** article
ทัวร์เกาหลี Enjoy Ski & Winter Snow 5 Days (LJ) **ธ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Premium Winter Seorak Seoul 5 Days (KE) **12-16 ธ.ค. / 13-17 ก.พ.** article
ทัวร์เกาหลี Hwacheon Ice Fishing 5 Days (7C/ZE/TW) **ม.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Premium Ice Fishing 5 Days (KE) **16-20 ม.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Beautiful Snow in Seorak 5 Days (LJ) **ก.พ. - มี.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Snow Lover in Korea 5 Days (LJ) **ก.พ. - มี.ค.** article