ทัวร์เกาหลี ล็อตเต้ เวิลด์ เกาะนามิ โซล
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์เกาหลี Summer in Korea 5 Days (LJ) **ก.ค. - ก.ย.** article     ทัวร์เกาหลี

     Summer in Korea 5 Days

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       จินแอร์ (LJ)

    วันเดินทาง       ก.ค. - ก.ย. 62

    เริ่มต้นเพียง     13,888 บาท

 

ไฮไลท์
 

  ล็อตเต้ เวิลด์          ล็อตเต้ เวิลด์ อควาเลี่ยม

  เกาะนามิ          โซลทาวเวอร์           DDP ROSE GARDEN

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

3-7 ก.ค. 62
6-10 ก.ค. 62
9-13 ก.ค. 62
12-16 ก.ค. 62
18-22 ก.ค. 62
14,888 4,900

15-19 ก.ค. 62

13,888 4,900
21-25 ส.ค. 62
24-28 ส.ค. 62
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 62
14,888 4,900
3-7 ก.ย. 62
6-10 ก.ย. 62
12-16 ก.ย. 62
18-22 ก.ย. 62
21-25 ก.ย. 62
24-28 ก.ย. 62
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 62
15,888 4,900

9-13 ก.ย. 62
15-19 ก.ย. 62

14,888 4,900

 

โปรแกรม ทัวร์เกาหลี

วันแรก        สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

(LJ 002 : 0105-0825)

วันที่สอง       สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - โซล ทาวเวอร์ - DDP ROSE GARDEN 

วันที่สาม       วัดพงอึนซา - สวนสนุก ล็อตเต้ เวิลด์+ล็อตเต้ เวิลด์ อควาเลี่ยม - ตลาดฮงแด
 

วันที่สี่       Cosmetic Shop - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก+ใส่ชุดฮันบก - Duty Free - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง


วันที่ห้า        ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - GIMPO OUTLET - ซุปเปอร์มาเก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ

(LJ 001 : 1955-2335)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. ชำระมัดจำ 5,000 บาท ภายใน 1-3 วัน

**ช่วงเทศกาล มัดจำ 10,000 บาท

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 21 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมันทุกแห่ง ไป-กลับ พร้อมคณะ

2, ค่าโรงแรมตามรายการที่ระบุห้องละ 2-3 ท่าน    

3. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ

4. ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ

5. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                         

6. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กก. 

8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง  และอื่นๆ

3. ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่าน ละ 40,000 วอน (1,400 บาท)/ทริป/ต่อท่าน

4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทหรือต้องการใบกำกับภาษี ) 

6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

    2. ยกเลิกการเดินทางก่อน 20 วันยึดมัดจำ 50%

    3. ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 15 วันยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

   4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายคือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำ

KGT 1406


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
  

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี Exclusive Busan & Jeju Summer 5 Days (7C) **ก.ค. - ส.ค.** article
ทัวร์เกาหลี PUS-13 Hi Korea Daegu x Busan 5 Days (LJ) **ส.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี P5 Hi Korea เกาหลี #สายแฟ 5 Days (LJ) **ก.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Enjoy Summer in Korea 5 Days (LJ) **ก.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์เกาหลี เกาหลี เลสโก ฮิตขั้นเทพ 5 วัน (KE) **ก.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี P10_Hi Korea Busan Series Lover 5 Days (KE) **ก.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี P7_Hi Korea อันยอง ชอลลานัมโด x ปูซาน 5 Days (KE/LJ) **ก.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in September 4 Days (ZE) **ก.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Busan อุลซาน ปูซาน 5 Days (LJ) **ก.ย. - ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี ICN 07 Hi Korea Autumn Sha la la la la 5 Days (LJ) **ก.ย. -พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in October 4 Days (ZE) **ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี ICN41 Korea โลกนี้ สีชมพู 5 Days (XJ) **ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี KXJ20 Hello Autumn ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล 6 วัน (XJ) **ต.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี My Autumn in Korea 5 Days (LJ) **ต.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี ICN42 Korea สุดจี๊ด กรี๊ดแตก 5 Days (XJ) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in November 4 Days (ZE) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in December 4 Days (ZE) **ธ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี First Snow in Korea 5 Days (LJ) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Enjoy Ski & Winter Snow 5 Days (LJ) **ธ.ค.** article