ทัวร์เกาหลี เชจู ปูซาน
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์เกาหลี Wow Jeju with Busan 5 Days (7C) **ต.ค.** article

 ทัวร์เกาหลี เชจู


    ทัวร์เกาหลี

     Wow Jeju with Busan 5 Days

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       JEJU AIR (7C)/ จินแอร์ (LJ)

    วันเดินทาง       ต.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     11,500 บาท

 ไฮไลท์ 

   เชจู          ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม          ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง

ปูซาน           หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน          สะพานเดินทะเล

 

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


1-5 ต.ค. 62
5-9 ต.ค. 62
6-10 ต.ค. 62

11,500 5,900
2-6 ต.ค. 62
3-7 ต.ค. 62
4-8 ต.ค. 62
7-11 ต.ค. 62
11,800 5,900

8-12 ต.ค. 62

12,100 5,900

9-13 ต.ค. 62

15,500 5,900

10-14 ต.ค. 62

19,500 5,900

11-15 ต.ค. 62

18,500 5,900
12-16 ต.ค. 62
16-20 ต.ค. 62
17-21 ต.ค. 62
18-22 ต.ค. 62
19-23 ต.ค. 62
22-26 ต.ค. 62
23-27 ต.ค. 62
24-28 ต.ค. 62
25-29 ต.ค. 62
14,200 5,900
13-17 ต.ค. 62
15-19 ต.ค. 62
20-24 ต.ค. 62
21-25 ต.ค. 62
26-30 ต.ค. 62
13,900 5,900
14-18 ต.ค. 62
27-31 ต.ค. 62
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 62
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 62
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 62
13,600 5,900

31 ต.ค. - 4 พ.ย. 62

13,300 5,900


โปรแกรม 
ทัวร์เกาหลี

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ

(7C 2244 : 0225-0920)

วันที่สอง       สนามบินเชจู- ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมล็ด  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา

วันที่สาม       ร้านน้ำมันสน  - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ


วันที่สี่       สนามบินนานาชาติเชจู - สนามบินกิมแฮ  - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  - สะพานเดินทะเล  - นั่งกระเช้าลอยฟ้า  - ศูนย์โสม  - เอเปค เฮ้าส์  - ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เลท  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี


วันที่ห้า        ปูซานทาวเวอร์ -   ถนนช้อปปิ้ง นัมโพดง  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอางค์   - สนามบินสุวรรณภูมิ 

(7C 2243 : 2130-0100)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท 

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

2. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี  

3. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

4. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ชิ้น

6. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

(ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)

7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ

(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)

5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว

6. ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้ว

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันยึดมัดจำ

    2. ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วันยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

(ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยงแปลงวันเดินและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี)*

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้***

    3. กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

TWT 1308


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in October 4 Days (ZE) **ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Go Seoul Yacht Pro 5 Days (7C/TW) **ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Wonderful in Busan 5 Days (LJ) **ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี PUS-13 Hi Korea Daegu x Busan 5 Days (LJ) **ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Busan อุลซาน ปูซาน 5 Days (LJ) **ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี เกาหลี เลสโก ฮิตขั้นเทพ 5 วัน (KE) **18-22 ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี P10_Hi Korea Busan Series Lover 5 Days (KE) **11-15 ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี P7_Hi Korea อันยอง ชอลลานัมโด x ปูซาน 5 Days (KE/LJ) **11-15 ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี ICN 07 Hi Korea Autumn Sha la la la la 5 Days (LJ) **ต.ค. -พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี ICN41 Korea โลกนี้ สีชมพู 5 Days (XJ) **ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี KXJ20 Hello Autumn ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล 6 วัน (XJ) **ต.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Autumn in Korea 5 Days (LJ) **ต.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Snow Seoul Cruise 5 Days (7C/LJ/TW) **ต.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี My Autumn in Korea 5 Days (LJ) **ต.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Beautiful Korea 5 Days (7C/LJ/TW) **ต.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Chosun Night 1890 5 Days (7C/TW) **23-27 ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Premium Korea 5 Days (KE) **11-15 ต.ค. / 14-18 พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี ICN42 Korea สุดจี๊ด กรี๊ดแตก 5 Days (XJ) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in November 4 Days (ZE) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Wow Jeju with Busan 5 Days (7C) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in December 4 Days (ZE) **ธ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Autumn Lantern Fest 5 Days (7C/TW) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี First Snow in Korea 5 Days (LJ) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Love Love Ski 5 Days (KE/OZ) **พ.ย. - มี.ค.** article
ทัวร์เกาหลี ICN-04 Hi Korea Winter So Cool 5 Days (LJ) **ธ.ค. - ก.พ.** article
ทัวร์เกาหลี Enjoy Ski & Winter Snow 5 Days (LJ) **ธ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Hello SKI Melon Fest 5 Days (7C/TW) **27 พ.ย. - 1 ธ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Premium Winter Seorak Seoul 5 Days (KE) **12-16 ธ.ค. / 13-17 ก.พ.** article
ทัวร์เกาหลี Premium Ice Fishing 5 Days (KE) **16-20 ม.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Beautiful Snow in Seorak 5 Days (LJ) **ก.พ. - มี.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Snow Lover in Korea 5 Days (LJ) **ก.พ. - มี.ค.** article