ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน เอเวอร์แลนด์ โซล
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า




ทัวร์เกาหลี My Autumn in Korea 5 Days (LJ) **ต.ค. - พ.ย.** article

ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน

     ทัวร์เกาหลี

     My Autumn in Korea 5 Days

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       JIN AIR (LJ)

    วันเดินทาง       ต.ค. - พ.ย. 62

    เริ่มต้นเพียง     14,999 บาท

 

 
ไฮไลท์ 

  อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน          เกาะนามิ          เอเวอร์แลนด์

  สวนผลไม้          โซลทาวเวอร์          พระราชวังด็อกซูกุง

  

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 2562

15,999

5,000

วันที่ 01  -  05  ตุลาคม 2562

16,999

5,000

วันที่ 02  -  06 ตุลาคม 2562

16,999

5,000

วันที่ 03  -  07  ตุลาคม 2562

16,999

5,000

วันที่ 04  -  08  ตุลาคม 2562

16,999

5,000

วันที่ 05  -  09  ตุลาคม 2562

16,999

5,000

วันที่ 06  -  10 ตุลาคม 2562

16,999

5,000

วันที่ 07  -  11  ตุลาคม 2562

16,999

5,000

วันที่ 08  -  12  ตุลาคม 2562

17,999

5,000

วันที่ 09  -  13  ตุลาคม 2562

17,999

5,000

วันที่ 10  -  14  ตุลาคม 2562

18,999

5,000

วันที่ 11  -  15  ตุลาคม 2562

18,999

5,000

วันที่ 12  -  16  ตุลาคม 2562

17,999

5,000

วันที่ 13  -  17  ตุลาคม 2562

17,999

5,000

วันที่ 14  -  18  ตุลาคม 2562

16,999

5,000

วันที่ 15  -  19  ตุลาคม 2562

17,999

5,000

วันที่ 16  -  20  ตุลาคม 2562

18,999

5,000

วันที่ 17  -  21  ตุลาคม 2562

18,999

5,000

วันที่ 18  -  22  ตุลาคม 2562

18,999

5,000

วันที่ 19  -  23  ตุลาคม 2561

18,999

5,000

วันที่ 20  -  24  ตุลาคม 2561

17,999

5,000

วันที่ 21  -  25  ตุลาคม 2562

17,999

5,000

วันที่ 22  -  26  ตุลาคม 2562

17,999

5,000

วันที่ 23  -  27  ตุลาคม 2562

18,999

5,000

วันที่ 24  -  28  ตุลาคม 2562

18,999

5,000

วันที่ 25  -  29  ตุลาคม 2562

18,999

5,000

วันที่ 26  -  30  ตุลาคม 2562

17,999

5,000

วันที่ 27  -  31  ตุลาคม 2562

16,999

5,000

วันที่ 28  ต.ค. - 01 พ.ย. 2562

16,999

5,000

วันที่ 29  ต.ค. - 02 พ.ย. 2562

16,999

5,000

วันที่ 30  ต.ค. - 03 พ.ย. 2562

16,999

5,000

วันที่ 31  ต.ค. - 04 พ.ย. 2562

16,999

5,000

วันที่ 01 – 05 พฤศจิกายน 62

15,999

5,000

วันที่ 02 – 06 พฤศจิกายน 62

15,999

5,000

วันที่ 03 – 07 พฤศจิกายน 62

14,999

5,000

วันที่ 04 – 08 พฤศจิกายน 62

14,999

5,000

วันที่ 05 – 09 พฤศจิกายน 62

15,999

5,000

วันที่ 06 – 10 พฤศจิกายน 62

15,999

5,000

วันที่ 07 – 11 พฤศจิกายน 62

15,999

5,000

วันที่ 08 – 12 พฤศจิกายน 62

15,999

5,000

วันที่ 09 – 13 พฤศจิกายน 62

15,999

5,000

วันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 62

15,999

5,000

โปรแกรม ทัวร์เกาหลี

วันแรก         ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ 

(LJ 002: 0100-0800)

วันที่สอง        สนามบินอินชอน - เกาหลีใต้ –  เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา

 

วันที่สาม        สวนผลไม้ตามฤดูกาล (ไร่แอปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่) – EVERLAND – Cosmetic Outlet - ตลาดฮงแด ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก


วันที่สี่        สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู  – น้ำมันสนแดง (RED PINE) – พระราชวังด็อกซูกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

 

วันที่ห้า        ศูนย์โสมเกาหลี – โรงงานพลอยอเมทิส - โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก  - ซื้อของฝากละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

(LJ 001 : 1935-2340)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์




เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำค่าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ 


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตั๋วกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน 

5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก และ สามารถหิ้วสัมภาระขึ้นเครื่องได้อีก 12 กก.

7. มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 

8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปสำหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ (50,000 วอน หรือ 1,500 บาท)

2. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,000 บาท สำหรับพาสต่างชาติ 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

4. ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

5. กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    ราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี

ST 1505


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...



ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด



ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี Wow Jeju with Busan 5 Days (7C) **ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in October 4 Days (ZE) **ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Go Seoul Yacht Pro 5 Days (7C/TW) **ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Wonderful in Busan 5 Days (LJ) **ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี PUS-13 Hi Korea Daegu x Busan 5 Days (LJ) **ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Busan อุลซาน ปูซาน 5 Days (LJ) **ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี เกาหลี เลสโก ฮิตขั้นเทพ 5 วัน (KE) **18-22 ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี P10_Hi Korea Busan Series Lover 5 Days (KE) **11-15 ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี P7_Hi Korea อันยอง ชอลลานัมโด x ปูซาน 5 Days (KE/LJ) **11-15 ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี ICN 07 Hi Korea Autumn Sha la la la la 5 Days (LJ) **ต.ค. -พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี ICN41 Korea โลกนี้ สีชมพู 5 Days (XJ) **ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี KXJ20 Hello Autumn ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล 6 วัน (XJ) **ต.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Autumn in Korea 5 Days (LJ) **ต.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Snow Seoul Cruise 5 Days (7C/LJ/TW) **ต.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Beautiful Korea 5 Days (7C/LJ/TW) **ต.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Chosun Night 1890 5 Days (7C/TW) **23-27 ต.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Premium Korea 5 Days (KE) **11-15 ต.ค. / 14-18 พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี ICN42 Korea สุดจี๊ด กรี๊ดแตก 5 Days (XJ) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in November 4 Days (ZE) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Wow Jeju with Busan 5 Days (7C) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in December 4 Days (ZE) **ธ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Autumn Lantern Fest 5 Days (7C/TW) **พ.ย.** article
ทัวร์เกาหลี First Snow in Korea 5 Days (LJ) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Love Love Ski 5 Days (KE/OZ) **พ.ย. - มี.ค.** article
ทัวร์เกาหลี ICN-04 Hi Korea Winter So Cool 5 Days (LJ) **ธ.ค. - ก.พ.** article
ทัวร์เกาหลี Enjoy Ski & Winter Snow 5 Days (LJ) **ธ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Hello SKI Melon Fest 5 Days (7C/TW) **27 พ.ย. - 1 ธ.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Premium Winter Seorak Seoul 5 Days (KE) **12-16 ธ.ค. / 13-17 ก.พ.** article
ทัวร์เกาหลี Premium Ice Fishing 5 Days (KE) **16-20 ม.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Beautiful Snow in Seorak 5 Days (LJ) **ก.พ. - มี.ค.** article
ทัวร์เกาหลี Snow Lover in Korea 5 Days (LJ) **ก.พ. - มี.ค.** article