ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน (DD) **พ.ย.** article

 ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง

     ทัวร์พม่า

     พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน

     โปรแกรม          1 วัน

     สายการบิน       นกแอร์ (DD) 

    วันเดินทาง       พ.ย. 61

    เริ่มต้นเพียง     3,993 บาท

 


ไฮไลท์

  เจดีย์ชเวดากอง          เจดีย์โบตาทาวน์          เทพทันใจ – เทพกระซิบ

  พระนอนตาหวาน          ตลาดสก๊อต

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่


3 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61

4,554
13 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61
3,993

 

โปรแกรม ทัวร์พม่า

วันแรก      สนามบินดอนเมือง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อต – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

(DD 4230 : 0645-0730 / DD 4239 : 2130-2245)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง 

1. ชำระเต็มจำนวน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน 

2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 

3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

4. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  

5. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

6. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

2. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

4. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง)

5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

  

    การยกเลิกการจองทัวร์

    เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ONT 0810


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน (DD) **ธ.ค.** article
ทัวร์พม่า Easy Myanmar อิ่มใจ 3 วัน (DD) **พ.ย. - มี.ค.** article