ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวน เจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ไทย
dot
bulletทัวร์ไทย เที่ยวไทย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์พม่า Easy Myanmar อิ่มบุญ 3 วัน (8M) **ม.ค. - มี.ค.** article     ทัวร์พม่า

     Easy Myanmar อิ่มบุญ 3 วัน
      พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน

     โปรแกรม          3 วัน 2 คืน

     สายการบิน       MYANMAR AIRWAYS (8M) 

    วันเดินทาง       ม.ค. - มี.ค. 63

    เริ่มต้นเพียง     11,900 บาท


 ไฮไลท์

  พระธาตุอินทร์แขวน          เจดีย์ชเวดากอง          เทพทันใจ – เทพกระซิบ

  พระธาตุมุเตา          พระราชวังบุเรงนอง          เจดีย์วิชชยะ 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

เที่ยวบิน

09-11 มกราคม 2563

12,900

4,500.-

8M336 BKKRGN 10.40-11.25

8M331 RGNBKK 16.30-18.15

12-14 มกราคม 2563

11,900

4,500.-

16-18 มกราคม 2563

12,900

4,500.-

19-21 มกราคม 2563

11,900

4,500.-

26-28 มกราคม 2563

11,900

4,500.-

09-11 กุมภาพันธ์ 2563

11,900

4,500.-

8M336 BKKRGN 10.40-11.25

8M331 RGNBKK 16.30-18.15

13-15 กุมภาพันธ์ 2563

12,900

4,500.-

23-25 กุมภาพันธ์ 2563

11,900

4,500.-

27-29 กุมภาพันธ์ 2563

12,900

4,500.-

05-07 มีนาคม 2563

11,900

4,500.-

8M336 BKKRGN 10.40-11.25

8M331 RGNBKK 16.30-18.15

08-11 มีนาคม 2563

11,900

4,500.-

 19-21 มีนาคม 2563

11,900

4,500.-

22-24 มีนาคม 2563

11,900

4,500.-

29-31 มีนาคม 2563

11,900

4,500.-

:: ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก ::

 

ราคาอื่นๆ

1.     ทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 5,900 บาท

2.     จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินราคา 9,900 บาท/ท่าน

3.       ราคาข้างต้นสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

โปรแกรม ทัวร์พม่า

วันแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินมิงกาลาดง - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - คิ้มปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)

(8M 336 : 1040-1125)

วันที่สอง      พระธาตูอินทร์แขวน - คิ้มปูนแคมป์ – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ชเวตาเลียว –  เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


วันที่สาม      ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – ตลาดสก็อต – ปางช้างเผือก –  พระหินอ่อน – สนามบิน – กรุงเทพ

(8M 331 : 1630-1815)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง 

1. มัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน

(ช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000 บาท)

2. ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด 21 วันก่อนการเดินทาง


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว

2. น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

3. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน

4. ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว

6. ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

7. ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด **เกิน 20 กก.

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ

6. ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมประเทศค่ะ) 

7. ทิปหัวหน้าทัวร์ตามแต่สินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในค่าทิปไกด์ คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ แต่ไม่ได้บังคับ)

  

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

    3. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม

    4. เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

CU 0210


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์พม่า