ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์พม่า Yangon holy 9 ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน (8M) **พ.ย. - ธ.ค.** article    ทัวร์พม่า

     Yangon holy 9 ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน

     โปรแกรม          2 วัน 1 คืน

     สายการบิน       เมียนมาร์แอร์เวย์ (8M) 

    วันเดินทาง       พ.ย. - ธ.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     8,999 บาท

 

 ไฮไลท์

  เจดีย์ชเวดากอง          เทพทันใจ          พระนอนตาหวาน

  เจดีย์วิชชยะ          เจดีย์กาบาเอ          วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พัก 2-3 ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

9-10 พ.ย.

8,999

1,999

23-24 พ.ย.

8,999

1,999

7-8 ธ.ค.

8,999

1,999

21-22 ธ.ค.

8,999

1,999


โปรแกรม 
ทัวร์พม่า

วันแรก      กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง - ไหว้พระ 4 วัด

(8M 336 : 1040-1125)

วันที่สอง      ไหว้พระ 5 วัด - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ

(8M 331 : 1630-1815)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง 

1. มัดจำ ท่านละ 5,000 บาท 

2. ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทาง


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) 

2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง 

3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม) 

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. 

6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) 

8. มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 30 USD*** 

2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

3. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ 

4. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. 

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองกรณีต้องการใบกำกับภาษี 

8. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 

9. ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด 

10. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

  

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี

    3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

WS 1605


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า RGN001 ย่างกุ้ง...อิ่มบุญ...ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน (8M) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์พม่า Easy Myanmar อิ่มบุญ 3 วัน (8M) **พ.ย. - มี.ค.** article