ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม (เลสโก ช็อกไพร์ซรีเทิร์น) 5 วัน (QR) **ต.ค. - พ.ย.** article

 


     ทัวร์รัสเซีย

     มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม 5 วัน

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       Qatar Airways (QR)

    วันเดินทาง       ต.ค. - พ.ย. 62

    เริ่มต้นเพียง     30,999 บาท

 

ไฮไลท์ 

  มอสโคว์          พระราชวังเครมลิน          วิหารเซ็นต์บาซิล

  ซาร์กอร์ส         สแปโร่ฮิลล์          โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม

 

 
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


9-13 ต.ค. 62
16-20 ต.ค. 62
26-30 ต.ค. 62

31,999 7,000

10-14 ต.ค. 62
12-16 ต.ค. 62
23-27 ต.ค. 62

32,999 7,000

6-10 พ.ย. 62

30,999 7,000

 

โปรแกรม ทัวร์รัสเซีย

วันแรก        ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโค 

(QR 827 : 0805-1055 / QR 229 : 1605-2115)


วันที่สอง      เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต


วันที่สาม       เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค


วันที่สี่
     เมืองมอสโคว์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จุดชมวิว สแปโร่ฮิลล์ – สวนโคโลเมนสโกเย - เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว

(QR 230 : 2355-0505)


วันที่ห้า        ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

(QR 838 : 0820-1920)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง   

1. มัดจำท่านละ 20,000 บาท 

2. ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

2. ค่าภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

3. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)

4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)

5. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน

7. ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

3. ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 50 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,500 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน **

    2. แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด **

    3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น **

    4. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม  

ZT 1106


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้..ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย VKO01 Russia มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 Days (W5) **ต.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ชอคโกแลตปั่น] 6 วัน (EY) **ต.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6 วัน (EY) **ต.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย VDNKH Pavilion and Moscow Zagosk รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6 วัน (EK) **2-7 ต.ค. / 29 ต.ค. - 3 พ.ย.** article
ทัวร์รัสเซีย VKO07 Russia Golden Ring 8 Days (W5) **ต.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก มอสโคว์จัดเต็ม] 7 วัน (SQ) **ต.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย VKO02 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน (W5) **7-14 ต.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Circus Happy Snow A Russia มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 Days (KC) **ต.ค.- ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Circus Happy Snow B Russia เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์ 6 Days (KC) **5-10 ธ.ค. / 30 ธ.ค. - 4 ม.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก ไฮไลท์คนเดิม] 7 วัน (TG) **ต.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก ไฮไลท์เปลี่ยนสี] 7 วัน (TG) **ต.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย VKO06 Russia Aurora Hunting 8 Days (W5) **9-16 ธ.ค. / 16-23 ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Easy-A Aurora Russia เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มูร์มันสค์ 6 Days (T5) **พ.ย. - มี.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Touching Aurora Russia มอสโคว์-มูร์มันสค์ 7 Days (KC) **พ.ย. - มี.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ Russia มอสโคว-มูมันสก์-เซนปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน (HY/T5) **ต.ค. - ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Super Grand Aurora Russia เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-มูร์มันสค์ 8 Days (T5) **พ.ย. - มี.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ Russia มอสโคว-มูมันสก์-เซนปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน (TG) **20-26 พ.ย. / 4-10 ธ.ค. / 25-31 ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ Russia ตามล่าหาแสงหนือ 7 Days (TG) **ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย ล่าแสงเหนือ [มอสโคว์-มูร์มันสค์] 7 วัน (TG) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ Russia ตามล่าหาแสงหนือ 7 Days (SU) **ธ.ค. - ก.พ.** article
ทัวร์รัสเซีย DME03 Russia Super Aurora 7 วัน (TG) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย DME04 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน (TG) **ม.ค. - เม.ย.** article
ทัวร์รัสเซีย Best of Russia 3 Cities มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก–พุชกิ้น 7 Days (TG) **11-17 เม.ย.** article