ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ VDNKh Expo park ซาร์กอร์ส
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์รัสเซีย VDNKH Pavillion and Moscow Zagosk รัสเซีย (มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส) 6 Days (EK) **เม.ย.- พ.ค.** article


     ทัวร์รัสเซีย

     VDNKH Pavillion and Moscow Zagosk 6 Days
      รัสเซีย (มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส)

     โปรแกรม          6 วัน 3 คืน

     สายการบิน       เอมิเรตส์ (EK)

    วันเดินทาง       เม.ย. - พ.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     33,900 บาท

 

ไฮไลท์
 

  มอสโคว์          VDNKh Expo park          วิหารเซ็นต์บาซิล

  เนินเขาสแปร์โรว์          พระราชวังเครมลิน          ซาร์กอร์ส

 

 
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


3-8 เม.ย. 62
24-29 เม.ย. 62

33,900 3,900

12-17 เม.ย. 62

43,900 3,900

7-12 พ.ค. 62
15-20 พ.ค. 62
22-27 พ.ค. 62

33,900 3,900

 

โปรแกรม ทัวร์รัสเซีย

วันแรก        กรุงเทพฯ

(EK 385 : 0105-0500)

วันที่สอง       ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์  - ถนนอารบัต

(EK 133 : 0915-1345)


วันที่สาม       มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่  IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์


วันที่สี่
     สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง 


วันที่ห้า       VDNKh Expo park – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ล่องเรือ  –  OUTLET – สนามบินมอสโคว์

(EK 132 : 2350-0615)


วันที่หก       ดูไบ – กรุงเทพ

(EK 372 : 0930-1840)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 


เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 20,000 บาท 

2. ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ

(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

8. ค่ามัคคุเทศก์จากทางเมืองไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง  (ไม่รวมทิป)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้

3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (20 ยูเอสดอลล่าร์) 

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 6 x 3 = 18 ยูเอสดอลล่าร์)

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

    2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

    3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท

    4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

    5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

    6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

    7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 

    8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด   

    9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

GH 1203


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้..

 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย Perfect Russia มอสโคว์ - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 Days (TG) **เม.ย. - มิ.ย.** article
ทัวร์รัสเซีย Big..รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน (TG) **เม.ย. - พ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย BW..Russia - Moscow - ST.Petersburg 7 Days (TG) **8-14 เม.ย.** article
ทัวร์รัสเซีย Highlight Russia 3 Cities เที่ยวมอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก–พุชกิ้น 7 Days (TG) **10-16 เม.ย. / 13-19 เม.ย.** article
ทัวร์รัสเซีย Highlight Russia 3 Cities เที่ยวมอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก–พุชกิ้น 7 Days (TG) **1-7 พ.ค. / 18-24 พ.ค.** article