ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน สแปร์โร่ฮิลล์ ซากอร์ส
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์รัสเซีย VKO01 Russia มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 Days (W5) **มิ.ย. - ต.ค.** article


 
     ทัวร์รัสเซีย

     VKO01 Russia มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 Days

     โปรแกรม          6 วัน 3 คืน

     สายการบิน       MAHAN AIR  (W5)

    วันเดินทาง       มิ.ย. - ต.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     27,999 บาท

 


ไฮไลท์
 

  มอสโคว์          พระราชวังเครมลิน          วิหารเซนต์ซาเวียร์

  วิหารเซนต์บาซิล          สแปร์โร่ฮิลล์          ซากอร์ส

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

08 – 13 มิถุนายน 62

28,999

4,500

15 – 20 มิถุนายน 62

28,999

4,500

29 มิ.ย. – 04 ก.ค. 62

27,999

4,500

06 – 11 กรกฎาคม 62

29,999

4,500

13 – 18 กรกฎาคม 62

30,999

4,500

27 ก.ค. – 01 ส.ค. 62

29,999

4,500

10 – 15 สิงหาคม 62

30,999

4,500

17 – 22 สิงหาคม 62

29,999

4,500

07 – 12 กันยายน 62

29,999

4,500

12 – 17 กันยายน 62

29,999

4,500

21 – 26 กันยายน 62

30,999

4,500

05 – 10 ตุลาคม 62

31,999

4,500


โปรแกรม 
ทัวร์รัสเซีย

วันแรก        กรุงเทพฯ – เตหะราน (อิหร่าน)

(W5 050 : 2335-0350)

วันที่สอง       สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต

(W5 084 : 0730-0935)


วันที่สาม       เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่


วันที่สี่
 
    พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม


วันที่ห้า        สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)

(W5 084 : 1100-1600)


วันที่หก        สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ 

(W5 051 : 2145-0745)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 15,000 บาท 

2. ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง 

2. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน Mahan Air อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (2 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ 

4. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬาหรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม

6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

7. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

8. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

2. ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

3. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

4. ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด

5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง **

    2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

    3. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ

    4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ

    5. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

    6. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

GS 2703


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้..ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย Russia Super Moscow มอสโคว์-ซาร์กอส 6 Days (W5) **มิ.ย. - ก.ย. ** article
ทัวร์รัสเซีย VDNKH Pavilion and Moscow Zagosk รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6 วัน (EK) **26 มิ.ย.- 1 ก.ค. / 18-23 ก.ย. / 2-7 ต.ค. / 29 ต.ค. - 3 พ.ย.** article
ทัวร์รัสเซีย VK003 Russia Best Price มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน (W5) **มิ.ย. - ก.ย.** article
ทัวร์รัสเซีย Circus Classic Russia มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 Days (KC) **ก.ค.- ก.ย.** article
ทัวร์รัสเซีย Super Grand Russia มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 Days (W5) **ก.ค - ก.ย. ** article
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก ไฮไลท์คนเดิม] 7 วัน (TG) **ส.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์รัสเซีย I am in Russia มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน (TG) **มิ.ย. - พ.ย.** article
ทัวร์รัสเซีย Perfect Russia มอสโคว์ - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 Days (TG) **29 มิ.ย. - 5 ก.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม (เลสโก ช็อกไพร์ซรีเทิร์น) 5 วัน (QR) **ก.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ชอคโกแลตปั่น] 6 วัน (EY) **ก.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก มอสโคว์จัดเต็ม] 7 วัน (SQ) **ส.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Wow Wow Russia มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 Days (TK) **20-26 ก.ย. / 23-29 ก.ย.* article
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6 วัน (EY) **ก.ย. - ต.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก ไฮไลท์เปลี่ยนสี] 7 วัน (TG) **ก.ย. - ต.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย VKO02 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน (W5) **7-14 ต.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Circus Happy Snow A Russia มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 Days (KC) **ต.ค.- ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ Russia มอสโคว-มูมันสก์-เซนปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน (HY/T5) **ต.ค. - ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ Russia มอสโคว-มูมันสก์-เซนปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน (TG) **20-26 พ.ย. / 4-10 ธ.ค. / 25-31 ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Circus Happy Snow B Russia เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์ 6 Days (KC) **5-10 ธ.ค. / 30 ธ.ค. - 4 ม.ค.** article