ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Panorama 9วัน 6คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Panorama 9วัน 6คืน

ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ – เมืองคูร์-ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ-ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Panorama 9วัน 6คืน
รหัสทัวร์
DSCH_TG00059
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
24 ก.ย. 65 - 06 พ.ค. 66
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
139,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
 • วันที่

  2

  ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ – เมืองคูร์
 • วันที่

  3

  คูร์ - ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่
 • วันที่

  4

  ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ
 • วันที่

  5

  แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
 • วันที่

  6

  ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก
 • วันที่

  7

  กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น
 • วันที่

  8

  อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
 • วันที่

  9

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

24 ก.ย. 65 - 02 ต.ค. 65

ผู้ใหญ่
139,000 บาท
เด็กมีเตียง
125,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
112,000 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,000 บาท
เด็กมีเตียง
125,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
112,000 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,000 บาท
เด็กมีเตียง
125,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
112,000 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,000 บาท
เด็กมีเตียง
125,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
112,000 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,000 บาท
เด็กมีเตียง
125,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
112,000 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,000 บาท
เด็กมีเตียง
125,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
112,000 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,000 บาท
เด็กมีเตียง
125,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
112,000 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,000 บาท
เด็กมีเตียง
125,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
112,000 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,000 บาท
เด็กมีเตียง
125,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
112,000 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,000 บาท
เด็กมีเตียง
125,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
112,000 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,000 บาท
เด็กมีเตียง
125,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
112,000 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,000 บาท
เด็กมีเตียง
125,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
112,000 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
24 ก.ย. 65 - 02 ต.ค. 65 139,000 125,000 112,000 12,000 - - 15
15 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 139,000 125,000 112,000 12,000 - - 15
22 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 139,000 125,000 112,000 12,000 - - 15
19 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 139,000 125,000 112,000 12,000 - - 15
03 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 139,000 125,000 112,000 12,000 - - 15
24 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66 139,000 125,000 112,000 12,000 - - 15
21 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 139,000 125,000 112,000 12,000 - - 15
11 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 139,000 125,000 112,000 12,000 - - 15
11 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 139,000 125,000 112,000 12,000 - - 15
08 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 139,000 125,000 112,000 12,000 - - 15
29 เม.ย. 66 - 07 พ.ค. 66 139,000 125,000 112,000 12,000 - - 15
06 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 139,000 125,000 112,000 12,000 - - 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน