ทัวร์เยอรมนี EU WITH LOVE เยอรมนี เชก ออสเตรีย 10วัน7คืน

ทัวร์เยอรมนี EU WITH LOVE เยอรมนี เชก ออสเตรีย 10วัน7คืน

ทัวร์เยอรมนี EU WITH LOVE เยอรมนี เชก ออสเตรีย 10วัน7คืน โอเบอร์อัมเมอร์เกา-ซุกสปิตเซ่-การ์มิช - หมู่บ้านเพรียนอัมคีมซี–พระราชวังแฮเรนคิมเซ - ถนนสายวงแหวน-ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์-เชสกี ครุมลอฟ - อนุสาวรีย์ยานฮุส-หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทแห่งกรุงปราก – คาร์โลวี – ศาลาน้ำแร่


ทัวร์เยอรมนี EU WITH LOVE เยอรมนี เชก ออสเตรีย 10วัน7คืน
รหัสทัวร์
KJDE_TG00029
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
26 พ.ค. 66 - 04 มิ.ย. 66
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
129,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG)
 • วันที่

  2

  มิวนิค-โอเบอร์อัมเมอร์เกา-ซุกสปิตเซ่-การ์มิช
 • วันที่

  3

  หมู่บ้านเพรียนอัมคีมซี–พระราชวังแฮเรนคิมเซ–ซาลซ์บวร์ก–สวนมิราเบล-ฮัลล์สตัทท์
 • วันที่

  4

  เวียนนา-ถนนสายวงแหวน-ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังฮอฟเบิร์ก-ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
 • วันที่

  5

  เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-เชสกี ครุมลอฟ-ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทครุมลอฟ
 • วันที่

  6

  ปราก–จัตุรัสเมืองเก่า–อนุสาวรีย์ยานฮุส-หอนาฬิกาดาราศาสตร์
 • วันที่

  7

  ปราสาทแห่งกรุงปราก – คาร์โลวี – ศาลาน้ำแร่
 • วันที่

  8

  อินกอลสตาดท์ - ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet - มิวนิค
 • วันที่

  9

  พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินมิวนิค
 • วันที่

  10

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

26 พ.ค. 66 - 04 มิ.ย. 66

ผู้ใหญ่
129,999 บาท
เด็กมีเตียง
129,999 บาท
พักเดี่ยว
29,000 บาท
เด็กทารก
20,000 บาท
จอยแลนด์
109,999 บาท
Group Size
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
26 พ.ค. 66 - 04 มิ.ย. 66 129,999 129,999 - 29,000 20,000 109,999 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน