ทัวร์ญี่ปุ่น PRO KYOTO OSAKA NARA SHIRAKAWAGO FREEDAY 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO KYOTO OSAKA NARA SHIRAKAWAGO FREEDAY 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO KYOTO OSAKA NARA SHIRAKAWAGO FREEDAY 6D4N เกียวโต –วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – เมืองนาโกย่า - เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato - ลานสกี – เมืองเก่าทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –ย่านช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - ชินไซบาชิ - Duty Free


ทัวร์ญี่ปุ่น PRO KYOTO OSAKA NARA SHIRAKAWAGO FREEDAY 6D4N
รหัสทัวร์
JWLJP_VZ00028
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
04 เม.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
เดินทางโดย
alvietjetair.jpg
ราคาเริ่มต้น
33,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินเชียงใหม่ (CNX-KIX VZ822 : 23.00-06.00)
 • วันที่

  2

  สนามบินคันไซ - เกียวโต –วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – เมืองนาโกย่า - เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato
 • วันที่

  3

  ลานสกี – เมืองเก่าทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –ย่านช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
 • วันที่

  4

  เมืองนารา – วัดโทไดจิ - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - ชินไซบาชิ - Duty Free
 • วันที่

  5

  อิสระช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริม Universal Studios
 • วันที่

  6

  สนามบินคันไซ – สนามบินเชียงใหม่ (CNX-KIX VZ822 : 23.00-06.00)

02 พ.ค. 66 - 07 พ.ค. 66

ผู้ใหญ่
40,999 บาท
เด็กมีเตียง
40,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
40,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
34,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,999 บาท
เด็กมีเตียง
34,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
34,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
28,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,999 บาท
เด็กมีเตียง
33,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
33,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
27,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,999 บาท
เด็กมีเตียง
34,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
34,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
28,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,999 บาท
เด็กมีเตียง
33,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
33,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
27,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,999 บาท
เด็กมีเตียง
33,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
33,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
27,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,999 บาท
เด็กมีเตียง
33,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
33,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
27,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999 บาท
เด็กมีเตียง
36,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
36,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
30,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,999 บาท
เด็กมีเตียง
38,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
38,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
32,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,999 บาท
เด็กมีเตียง
34,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
34,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
28,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,999 บาท
เด็กมีเตียง
33,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
33,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
27,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,999 บาท
เด็กมีเตียง
34,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
34,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
28,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,999 บาท
เด็กมีเตียง
33,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
33,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
27,999 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,999 บาท
เด็กมีเตียง
34,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
34,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
28,999 บาท
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
02 พ.ค. 66 - 07 พ.ค. 66 40,999 40,999 40,999 7,900 10,000 34,999 34
09 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 34,999 34,999 34,999 7,900 10,000 28,999 34
14 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66 33,999 33,999 33,999 7,900 10,000 27,999 34
16 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 34,999 34,999 34,999 7,900 10,000 28,999 34
21 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66 33,999 33,999 33,999 7,900 10,000 27,999 34
23 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 33,999 33,999 33,999 7,900 10,000 27,999 34
28 พ.ค. 66 - 02 มิ.ย. 66 33,999 33,999 33,999 7,900 10,000 27,999 34
30 พ.ค. 66 - 04 มิ.ย. 66 36,999 36,999 36,999 7,900 10,000 30,999 34
04 มิ.ย. 66 - 09 มิ.ย. 66 38,999 38,999 38,999 7,900 10,000 32,999 34
06 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 34,999 34,999 34,999 7,900 10,000 28,999 34
11 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66 33,999 33,999 33,999 7,900 10,000 27,999 34
13 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 34,999 34,999 34,999 7,900 10,000 28,999 34
18 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66 33,999 33,999 33,999 7,900 10,000 27,999 34
20 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 34,999 34,999 34,999 7,900 10,000 28,999 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน