ทัวร์ยุโรปตะวันออก EAST EUROPE EASY TRIP BY BR 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก EAST EUROPE EASY TRIP BY BR 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก EAST EUROPE EASY TRIP BY BR 8วัน 5คืน เยือนปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ชมสะพานแห่งแม่น้ำอัน เช็คอินเมืองปราก


ทัวร์ยุโรปตะวันออก EAST EUROPE EASY TRIP BY BR 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์
EU_BR00008
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
07 ต.ค. 66 - 20 พ.ย. 66
เดินทางโดย
Eva Air
ราคาเริ่มต้น
72,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ชาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล (-/L/D)
 • วันที่

  3

  ชาลซ์บูร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ (B/L/D)
 • วันที่

  4

  เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – ซิตี้ทัวร์ (B/L/D)
 • วันที่

  5

  ปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ (B/L/D)
 • วันที่

  6

  บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – เวียนนา (B/L/D)
 • วันที่

  7

  ซิตี้ทัวร์เวียนนา – สนามบินเวียนนา (B/L/-)
 • วันที่

  8

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

07 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
75,999
เด็กมีเตียง
75,999
เด็กไม่มีเตียง
72,999
พักเดี่ยว
10,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
72,999
เด็กมีเตียง
72,999
เด็กไม่มีเตียง
69,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
72,999
เด็กมีเตียง
72,999
เด็กไม่มีเตียง
69,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
07 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 75,999 75,999 72,999 10,000 10,000 - 25
09 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66 72,999 72,999 69,999 9,000 10,000 - 25
20 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66 72,999 72,999 69,999 9,000 10,000 - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน