ทัวร์เกาหลี บินตรงเชียงใหม่ โซล CHIANG MAI TO SEOUL SPRING SEASON 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี บินตรงเชียงใหม่ โซล CHIANG MAI TO SEOUL SPRING SEASON 5วัน 3คืน

เที่ยวเกาหลี หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง สวนป่าแห่งโซล ทะเลสาบซอกชน เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์คพระราชวังชางด๊อกกุง ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ถนนยออิโด (เทศกาลดอกพ็อดกดบาน) ศูนย์น้ำมันสนแดง ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก ศูนย์แอเมทิสต์ ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท


ทัวร์เกาหลี บินตรงเชียงใหม่ โซล CHIANG MAI TO SEOUL SPRING SEASON 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์
KR_7C00107
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
15 มี.ค. 67 - 24 พ.ค. 67
เดินทางโดย
Jeju Air
ราคาเริ่มต้น
16,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
 • วันที่

  2

  หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง | สวนป่าแห่งโซล Dior Café (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) | ทะเลสาบซอกชน
 • วันที่

  3

  เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (ครึ่งวัน) (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) วัดวาวูจองซา | ศูนย์เวชสำอาง | DUTY FREE
 • วันที่

  4

  พระราชวังชางด๊อกกุง | ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ถนนยออิโด (เทศกาลดอกพ็อดกดบาน) ศูนย์น้ำมันสนแดง | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
 • วันที่

  5

  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก | ศูนย์แอเมทิสต์ | ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท KOREAN SUPERMARKET

15 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67

ผู้ใหญ่
16,900
เด็กมีเตียง
16,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,900
เด็กมีเตียง
17,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,900
เด็กมีเตียง
17,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,900
เด็กมีเตียง
19,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,900
เด็กมีเตียง
24,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,900
เด็กมีเตียง
19,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,900
เด็กมีเตียง
20,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,900
เด็กมีเตียง
21,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,900
เด็กมีเตียง
18,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,900
เด็กมีเตียง
17,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
15 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 16,900 16,900 - 5,900 - - 25
22 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 17,900 17,900 - 5,900 - - 25
29 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 67 17,900 17,900 - 5,900 - - 25
05 เม.ย. 67 - 09 เม.ย. 67 19,900 19,900 - 5,900 - - 25
12 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 24,900 24,900 - 5,900 - - 25
19 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67 19,900 19,900 - 5,900 - - 25
26 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 20,900 20,900 - 5,900 - - 25
03 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67 21,900 21,900 - 5,900 - - 25
17 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67 18,900 18,900 - 5,900 - - 25
24 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 17,900 17,900 - 5,900 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน