ทัวร์พม่าปังปัง ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์เเขวน

ทัวร์พม่าปังปัง ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์เเขวน


ทัวร์พม่าปังปัง ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์เเขวน
รหัสทัวร์
MM_UB00001
จำนวนวันเดินทาง
3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง
16 มิ.ย. 66 - 29 ก.ย. 66
เดินทางโดย
Myanmar Airways International
ราคาเริ่มต้น
9,997 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) เจดีย์กาบาเอ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • วันที่

  2

  เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป - วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอินแขวน
 • วันที่

  3

  พระธาตุอินแขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ๋น – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66

ผู้ใหญ่
9,997
เด็กมีเตียง
9,997
เด็กไม่มีเตียง
9,997
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
9,997
เด็กมีเตียง
9,997
เด็กไม่มีเตียง
9,997
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
9,997
เด็กมีเตียง
9,997
เด็กไม่มีเตียง
9,997
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
9,997
เด็กมีเตียง
9,997
เด็กไม่มีเตียง
9,997
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
9,997
เด็กมีเตียง
9,997
เด็กไม่มีเตียง
9,997
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
9,997
เด็กมีเตียง
9,997
เด็กไม่มีเตียง
9,997
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
10,997
เด็กมีเตียง
10,997
เด็กไม่มีเตียง
10,997
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
9,997
เด็กมีเตียง
9,997
เด็กไม่มีเตียง
9,997
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
10,997
เด็กมีเตียง
10,997
เด็กไม่มีเตียง
10,997
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
9,997
เด็กมีเตียง
9,997
เด็กไม่มีเตียง
9,997
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
9,997
เด็กมีเตียง
9,997
เด็กไม่มีเตียง
9,997
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
9,997
เด็กมีเตียง
9,997
เด็กไม่มีเตียง
9,997
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
9,997
เด็กมีเตียง
9,997
เด็กไม่มีเตียง
9,997
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
9,997
เด็กมีเตียง
9,997
เด็กไม่มีเตียง
9,997
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
9,997
เด็กมีเตียง
9,997
เด็กไม่มีเตียง
9,997
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
9,997
เด็กมีเตียง
9,997
เด็กไม่มีเตียง
9,997
พักเดี่ยว
3,500
Group Size
- 
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 9,997 9,997 9,997 3,500 - - -
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 9,997 9,997 9,997 3,500 - - -
30 มิ.ย. 66 - 02 ก.ค. 66 9,997 9,997 9,997 3,500 - - -
07 ก.ค. 66 - 09 ก.ค. 66 9,997 9,997 9,997 3,500 - - -
14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 9,997 9,997 9,997 3,500 - - -
21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 9,997 9,997 9,997 3,500 - - -
28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 10,997 10,997 10,997 3,500 - - -
04 ส.ค. 66 - 06 ส.ค. 66 9,997 9,997 9,997 3,500 - - -
12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 10,997 10,997 10,997 3,500 - - -
18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 9,997 9,997 9,997 3,500 - - -
25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 9,997 9,997 9,997 3,500 - - -
01 ก.ย. 66 - 03 ก.ย. 66 9,997 9,997 9,997 3,500 - - -
08 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 9,997 9,997 9,997 3,500 - - -
15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 9,997 9,997 9,997 3,500 - - -
22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 9,997 9,997 9,997 3,500 - - -
29 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 9,997 9,997 9,997 3,500 - - -

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) กรุงเทพ- ย่างกุ้ง – กรุงเทพ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าพักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000.000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าบัตรเข้าซมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่ หรือมัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะตวกการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 30 กก.
 • ค่าใช้จ่ายยื่น ๆ ที่มีใด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีต โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯสฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,500 บาท ลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าหัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า)
 • สำหรับผู้ถือพาลปอร์ตต่างซาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท
 • ค่าไข้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยหางธรรมชาติ การประท้วงการจลาจล การนัดหยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหนัาที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เมียนมามีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเต็ม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

เงื่อนไขการเดินทาง

 • กรุณาวางมัดจำท่านละ 5,000 บาทภายหลังจากที่ได้ทำการจองภายใน 3 วันที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
 • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ในกรณีทำการจองก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วันขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน

การยกเลิกการเดินทาง

 • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้วไม่สามารถยกเสิก เสื่อนขอคืนเงินได้ทุกกรณี 
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเช้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

จำนวนผู้เข้าชม 93 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน